Fagbladet 6/2015 < 15 T homas Albertsen står inni lydskulpturen Talerøret – en diger ropert – ved vannkanten øst i Trondheim. Han lar ofte elevene på skolen få ut frustrasjon og sinne ved å rope utover fjorden. Nå vil Albertsen rope ut sin bønn til politikerne: Bygg flere fritidsklubber! – Jeg brenner for barn og unge som ikke får mulighet til å skinne i den organiserte hverdagen. Satser politikerne på flere fritidsklubber, kan det i beste fall hindre at ungdommer havner i fengsel. Du kan ikke tenke at ting skjer av seg selv. Albertsen jobber i dag på Lade skole i Trondheim. Det var da han fikk jobb på ungdomsklubb for ti år siden at han fant sin lodd her i livet og bestemte seg for å bli barne- og ungdomsarbeider. – Å se unge mennesker blomstre, gir meg mye. Det blir ofte sagt at ungdommer er late, men de må få en arena hvor de kan utfolde seg. Det er ikke alle som vil drive med organisert idrett. Det er viktig at vi ser dem også, sier Albertsen. Han mener Trondheim kommune allerede gjør mye bra for ungdommen. I dag fins det åtte fritidsklubber i byen. – Men byen vokser, og det er viktig at ungdommene får et tilbud. Jeg håper politikerne får på plass en ny ungdomsklubb her i øst-byen. Drømmen er å kombinere jobben på skolen med noen timer i uka på en ungdomsklubb i samme bydel. – Jeg tror de unge har godt av at noen voksne fra skolen også ser hvordan de mestrer ting på ungdomsklubben, sier barne- og ungdomsarbeideren. Han husker selv hvor viktig ungdomsklubben var i hans egen oppvekst. – Rollene vi hadde på skolen ble visket ut. Der var vi alle likeverdige. «Fritidsklubber kan hindre at ungdom havner i fengsel.» kan ses som et mål for arbeidsrelatert helse, og engasjement på arbeidsplassen er en viktig faktor som HMS-medarbeidere og bedriftshelsetjenesten bør kunne være med på å fremme. Jobbengasjement Foto: Ole Morten Melgård forskning.no fbaargang2015 fbseksjonSAM