24 < Fagbladet 6/2015 BARE SPØR Fagbladets ekspertpanel Fagbladet videreformidler spørsmål av allmenn interesse om tariffavtaler, arbeidslivssaker og -lover, videreutdanning, LOfavør og Sparebank 1 til et ekspertpanel. Eksperter i dette nummeret: Vi har ikke anledning til å svare på henvendelser som vi ikke fi nner plass til i bladet. Hvis du får problemer på arbeidsplassen, ta først kontakt med lokal tillitsvalgte. SPØRSMÅL: Arbeidsmiljøutvalget (AMU) består av ti representanter. Fem av dem er fra arbeidstakersiden, ett forbund har tre av disse representantene. Ledelsen hevder at vi kun kan velge én personlig vara til AMU per fast medlem. Vi syns en personlig varaordning er veldig sårbar, og ønsker en vararepresentantliste der vi ikke har personlig vara, men i rekkefølge. Har du noen anbefaling til oss, kan vi kreve å få dette slik vi ønsker det? K.T. SVAR: Jeg har aldri vært borti dette forholdet, og jeg fi nner det heller ikke kommentert i de store lovkommentarene. Det kan være fordi ingen andre har sett mulighetene for en «konfl ikt» rundt akkurat dette. Etter reglene i forskriften om organisering, ledelse og medvirkning, skal det i mange tilfeller være som ledelsen hevder: Personlig vara eller stedfortreder. Der man har åpent valg på representanter/ varaer, vil vararepresentanten med fl est stemmer bli vara for den representanten med fl est stemmer osv., jf. forskriftens § 3-9. Men: Dere har utpeking eller valg foretatt av samarbeidende fagforeninger. Om valg av stedfortreder står det bare at de skal velges etter reglene i § 3-9 og § 3-10. Og i § 3-10 står det: «… to eller fl ere fagforeninger som til sammen organiserer fl ertallet av arbeidstakerne avtaler at valget skal skje som forholdstallsvalg eller at fagforeningene skal utpeke arbeidstakernes representanter i AMU». Det kan bety at dere utpeker det antallet representanter og vararepresentanter dere skal ha etter samarbeidsavtalen, men at varaene er «frie» (1. vara, 2. vara osv.). Arbeidstilsynets veiledning om medvirkning og vernetjenesten kommenterer ikke dette videre. Det er blant annet fordi reglene ikke skal framstå som for rigide, slik at det skal være mulig å fi nne fram til gode lokale løsninger så lenge intensjonen om medvirkning blir fulgt. Jeg har sans for at man fi nner praktiske løsninger lokalt. Arbeidstilsynet er også opptatt av det; går man litt utenfor normen, må det gjøres gjennomtenkt og med gode argumenter. Det viktige er jo at AMU er fulltallig så ofte som mulig, slik at utvalget blir beslutningsdyktig. Arne Bernhardsen, redaktør i Gyldendal Arbeidsliv SPØRSMÅL: Jeg jobber i 80 prosent stilling og har fri en dag i uka. Noen ganger faller min fridag på en bevegelig helligdag, for eksempel 17. mai. Siden dette er en helligdag, har jeg da rett til fri en av de andre ukedagene? BSR SVAR: Arbeidstakere som har 80 prosent stilling med en fridag i uka, må nok regne med at fridagen deres enkelte ganger kan havne på en «rød» dag. Selv om deres fridag faller sammen med en dag da svært få andre jobber, har de likevel ikke krav på å få fl yttet den til en annen ukedag, men må forholde seg til den arbeidsplanen som er satt opp for stillingen deres. Arne Løseth, rådgiver i forhandlingsenheten Herdis Schärer Tariff Spørsmål som angår tariffavtaler og forhandlinger. Arne Bernhardsen Arbeidsmiljø Spørsmål om helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Arne Løseth Tariff Spørsmål som angår tariffavtaler og forhandlinger. Magne Gundersen Forsikring Spørsmål angående LOfavør og Sparebank1. Fridag på en bevegelig helligdag Valg av stedfortredere til AMU fbaargang2015 fbseksjonSAM