Fagbladet 6/2015 < 25 Ferie på «hvite» dager i romjula SPØRSMÅL: Jeg viser til spørsmålet om «seniluka» i Fagbladet 1/2015, og lurer på følgende: Jeg ønsket i fjor å ta ut mine tre siste feriedager på «hvite» dager i forbindelse med jula, og jeg sa fra over en måned i forkant. Jeg fikk til svar at all ferie måtte tas ut før 1. desember. Jeg jobber innenfor helse, men i en avdeling hvor mange drar hjem til familien i forbindelse med høytider, slik at bemanningen ikke er noe problem. Tvert imot så var vi overbemannet i jula, så bemanningen var ikke noe argument for å nekte meg ferie. Kan kommunen overprøve ferieloven og nekte meg å ta ut ferie på hvite dager i romjula? Jeg jobber full stilling i en ti-ukers turnus, og på spørsmål om hvor mange feriedager «seniluka» gir, sa sjefen at jeg skulle dele antall vakter i perioden på ti. For min del blir det 47 vakter: 10 = 4,7, altså 5 ekstra feriedager. I svaret i Fagbladet står det at det gjelder seks virkedager. Gjelder det uansett stillingsstørrelse? L.M. SVAR: Ferieåret følger kalenderåret, jf. Lov om ferie (ferieloven) § 4. Ferielovens § 3 omhandler lovens ufravikelighet: «Loven kan ikke fravikes til skade for arbeidstaker med mindre det er særskilt fastsatt i loven at en bestemmelse kan fravikes ved avtale». I ferielovens § 6 andre avsnitt omtales den ekstra ferieuka du sikter til. Den sier at arbeidstaker over 60 år bestemmer selv tiden for avvikling av ekstraferien, med mindre noe annet er avtalt. Ekstraferien kan tas samlet eller med en eller flere dager om gangen. Forutsetningen er at arbeidstaker over 60 år skal gi arbeidsgiver minst to ukers varsel før avvikling av ekstraferien. Ettersom det under § 6 (4) kommer fram at paragrafen kan fravikes med avtale, kan din arbeidsgiver ha inngått en lokal avtale om at all ferie skal tas ut innen 1. desember. Sjekk dette med din lokale fagforening. Arbeidsgiver er selvfølgelig pliktig til å følge ferieloven, og kan kun utøve sin styringsrett innenfor gjeldende lov- og avtaleverk. Ditt andre spørsmål omhandler stillingsstørrelse og hvor mange feriedager du får ved fylte 60 år? Ferielovens § 5 reguleres feriefritidens lengde, og for arbeidstaker som fyller 60 år i løpet av ferieåret, skal det gis ekstraferie på seks virkedager. Virkedager ift. ferieloven er alle dager som ikke er søndager eller lovbestemte helge- og høytidsdager. Det vil si at lørdag er virkedag, og uken har da seks virkedager. Deles ekstraferien, kan arbeidstaker bare kreve å få fri så mange arbeidsdager som vedkommende normalt har i løpet av en uke, jf. ferieloven § 5 (2). Du oppgir at du arbeider i en kommune, og da gjelder Hovedtariffavtalen (HTA) mellom Kommunesektorens organisasjon (KS) og Fagforbundet/ LO i tillegg til ferieloven. HTA § 7.4 omhandler den avtalefestete ferien, den såkalte femte ferieuken for de med tariffavtale. Den gir fem virkedager ekstra ut over ferieloven og her oppfordrer de sentrale parter de lokale parter til å plassere denne ferien slik at kravet til produktivitet i størst mulig grad blir ivaretatt, for eksempel i forbindelse med Kristi himmelfartsdag, påsken, jule- og nyttårshelgen, jf. HTA 7.4.5. Herdis Schärer, rådgiver i forhandlings enheten Redigering: Per Flakstad Illustrasjoner: www.tonelileng.no Adresse: Fagbladet, Postboks 7003 St.Olavs plass, 0130 Oslo E-post: barespor@fagforbundet.no SPØRSMÅL: Jeg mistet min ganske nye mobil ute på tur. Da jeg fant den igjen, var den fullstendig ødelagt. Hvordan er det med hjemforsikringen og tap av mobiltelefon? T. K. SVAR: Kollektiv Hjem dekker skader som oppstår tilfeldig og plutselig, og skyldes en ytre påvirkning. Den gjelder også når skaden oppstår utenfor bosted, men innenfor Norden. Forsikringen dekker ikke alle typer skader på mobiltelefon. Derfor er det alltid viktig at du passer godt på den. Dekket: Når det oppstår en plutselig eller uventet situasjon slik at du mister mobilen i bakken og skjermen knuses. Et eksempel kan være om en person løper på deg når du snakker i telefon eller du har mobilen i lomma når du sykler og så faller av sykkelen. Da kan du få erstatning fordi mobilen ble skadet etter en spesiell situasjon. Ikke dekket: Når mobilen er blitt borte og du ikke finner den igjen, eller hvis du har forlagt den. Det samme hvis mobilen slutter å virke uten at den er fysisk skadet. Skader oppstått fordi telefonen er brukt når det regner – altså fukt- og kondensskader – er heller ikke dekket. Samme gjelder skader forårsaket av kjæledyr, som hvis hunden har bitt den i stykker. Jeg vet ikke nok om akkurat din skade til å kunne gi et konkret svar. Er du i tvil bør du melde i fra til forsikringsselskapet, slik at det kan vurdere om skaden dekkes eller ikke. Egenandelen for skader som dekkes av Kollektiv Hjem er som hovedregel 3000 kroner. Magne Gundersen, forbrukerøkonom i Sparebank 1 Ødelagt mobil fbaargang2015 fbseksjonSAM