28 < Fagbladet 6/2015 Aksjon mot ikkegodkjent renhold Norges største biogassanlegg, Ecopro i Verdal, står på terskelen til å utvide og etablere et nytt foredlingsanlegg for å lage drivstoff av biogass fra matavfall. I dag produserer anlegget biogass for elproduksjon, og mottar matavfall og kloakkslam fra 52 kommuner i Nord-Trøndelag, Nordland og Møre og Romsdal. I framtida kan det bli både større og mer klimavennlig produksjon i Verdal. Det interkommunalt eide selskapet vurderer å investere 40 til 50 millioner kroner for et foredlingsanlegg som kan gjøre om biogassen til fullverdig drivstoff for gassdrevne busser. Avgjørelsen vil bli tatt i løpet av året. Foredles til drivstoff – Med dagens kapasitet kan vi levere drivstoff til halvparten av Trondheims bussfl åte på mer enn 200 busser, forteller daglig leder i Ecopro, Tore Fløan, til Fagbladet. Det betinger imidlertid at biogassen foredles til en tilsvarende brennstyrke som naturgassen Trondheims busser allerede går på. I mai vedtok Trondheim bystyre å utrede kildesortering av matavfall og innlede samarbeid med nordtrøndernes selskap med tanke på å produsere fl ytende biogass for bussene i byen. Trondheim vil også vurdere et eventuelt eierskap i Ecopro. Kan lage nok til alle I dag mottar Ecopro matavfall og slam fra 230.000 innbyggere i de 52 kommunene som allerede leverer til selskapet. – Får vi også matavfallet fra Trondheim, kan vi forsyne samtlige Trondheims 200 busser med drivstoff, forteller Fløan. Allerede august neste år kan Ecopro produsere drivstoff. I april begynte Trondheim å fylle biogass på noen av sine gassbusser, men denne gassen importeres fra Sverige. Tekst: OLA TØMMERÅS BIO PÅ TANKEN: Bussene i Trondheim går allerede på fossil naturgass. Nå vil Ecopro i Verdal lage biogass av matavfall til bybussene. Bryr seg ikke om Svanemerket Mens profesjonelle renholdere har et bevisst forhold til kjemikalie bruk og om produkter er miljømerket, er interessen liten blant folk fl est. Det viser en undersøkelse YouGov har gjort for rengjøringsselskapet ISS. 71 prosent i undersøkelsen har kjennskap til miljømerket Svanen, men nær halvparten av dem svarer at miljømerkingen har liten eller ingen betydning når de kjøper varer. 22 prosent er usikre på hva merkingen betyr. Av de som tar hensyn til Svanemerket, så er det først og fremst ved innkjøp av rengjøringsmidler. Dernest følger kosmetikk og småbarnsprodukter. OT Arbeidstilsynet er i gang med tilsynsaksjon mot ikke-godkjente renholdsbedrifter. Etter at renholdsbedrifter ble pålagt å søke om godkjenning i 2012, har 4200 bedrifter levert søknad. 600 har fått avslag, og 200 fi kk i fjor trukket godkjenningen tilbake. Nå vil Arbeidstilsynet sjekke om disse fortsatt driver med salg av renholdstjenester, og i så fall hvordan driften foregår. Inspektører over hele landet går i juni på tilsyn til disse bedriftene. De kan bli ilagt pålegg om endringer, overtredelsesgebyr eller eventuelt bli anmeldt dersom det avdekkes særlig alvorlige forhold. Alle godkjente virksomheter og virksomheter som har levert søknad, er oppført i et register på arbeidstilsynet. no Det er forbudt for innkjøpere å kjøpe renholds tjenester fra virksomheter som ikke er offentlig godkjent eller i en søknadsprosess. OT SAMFERDSEL OG TEKNISK Foto: Bjørn Lønnum Andreassen I framtida kan Trondheims busser bli kjørt på biogass laget av trøndernes eget matavfall. Trondheim-busser over på søppelgass fbaargang2015 fbseksjonSAM