36 < Fagbladet 6/2015 Viktig å rekruttere kvinner FOKUS Vi trenger mangfold i brann- og redningstjenesten, og yrket er fortsatt sterkt mannsdominert. Hvordan skal vi rekruttere fl ere kvinner til etaten? Brannkonstabel er tradisjonelt et yrke for menn, og brann- og redningstjenesten er fremdeles et mannsdominert miljø. Bedriftskulturen i brannvesenet er preget av en dominerende form for maskulinitet som virker begrensende for mangfold. I forbindelse med opptak til yrket er det tradisjonelt en bestemt type maskulinitet som verdsettes, spesielt fysisk kapasitet. Noen kvinner i mannsdominerte miljøer opplever mobbing, trakassering, sexisme og mangel på respekt. Mannen er alltid normen, og kvinner føler at de må tilpasse seg de maskuline normene. Mange kvinner opplever nok at de ikke får de samme muligheter som sine mannlige kollegaer. «Å bli en av gutta» kan være en strategi for å unngå problemene, og kvinner tilpasser seg da normsystemet for å bli akseptert. En naturlig konsekvens av dette blir at noen kvinner forsøker å bli så lik menn som mulig, og blir negative til likestilling og kvotering, og adopterer mange menns stereotype syn på kvinners rolle. Slike holdninger kan bidra til å opprettholde mannskulturen. Får vi ikke til en kulturendring, fremmes heller ikke mangfold og likestilling. Problemstillingen hvordan rekruttere fl ere kvinner til brann- og redningstjenesten får meg til å stille tre spørsmål, som henger sammen: Ønsker vi fl ere kvinner? Hvorfor? Og hvordan? Svaret på det første spørsmålet er ja, vi ønsker fl ere kvinner i brannog redningstjenesten. Vi har ikke noe valg! Dagens samfunn forventer at etaten speiler det samfunnet vi er satt til å hjelpe. Hvorfor ønsker vi fl ere kvinner? Hovedgrunnen er et behov for mer mangfold i de ansattes kompetanse, holdninger, kultur og bakgrunn. Økt mangfold er et middel for å få et bredere tilsig av impulser, som igjen vil gi oss bedre beslutningsprosesser og bidra til et bedre arbeidsmiljø. Nye behov og brukere øker kravet til brann- og redningstjenestens legitimitet. Kravene til kommunikasjon med lokalbefolkningen endrer seg tilsvarende, parallelt med at vi er avhengig av aksept i lokalbefolkningen. Sist, men ikke minst: Halvparten av den norske befolkningen er kvinner, og vi går trolig glipp av svært mange gode kandidater til yrket om vi kun rekrutterer fra 50 prosent av arbeidsmarkedet. Hvordan skal vi rekruttere fl ere kvinner? Det dreier seg om å senke barrierer, utfordre holdninger og over lengre tid endre bedriftskultur. Rekrutteringsprosessen er en barriere. Tradisjonelt er det svært liten turnover i brann- og redningstjenesten, og yrket er et livslangt løp. Det eksisterer ingen nasjonale retningslinjer for rekruttering, og rekruttering har nok tidvis skjedd gjennom familie, bekjentskaper og kontakter. Tilsettingsprosessene kan være lite åpne, og det har tradisjonelt vært varierende kvalitet på dokumentasjon og systematikk. Selv om dette kan være i endring, er også dagens utdanningssystem en barriere. Brannvesen utdanner stort sett sine ansatte selv, og rekrutterings grunnlaget har tradisjonelt vært fra fagutdannede, mannsdominerte yrker. Torbjørn Mæhlumsveen Brann- og redningssjef, Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS «Mannen er alltid normen, og kvinner føler at de må tilpasse seg de maskuline normene.» fbaargang2015 fbseksjonSAM