byrået Noricom. Byrået hadde vunnet anbudsrunden med laveste pris og en påstand om at de hadde kvalifiserte tolker. En evaluering av tjenesten avslørte imidlertid at over 90 prosent av tolkene manglet formelle tolkefaglige kvalifikasjoner. Sykehuset skjerpet kravene og vil nå kun bruke tolker med statsautorisasjon eller utdanning fra høgskole eller universitet. Færre liggedøgn I 2014 ble det gjennomført 15.000 konsultasjoner med tolk ved OUS. Dette kostet sykehuset 15 millioner kroner. Selv om Tolkesentralens tjenester er dyrere enn Noricoms, mener Hanne Løfsnes, Tolkesentralens leder, at bruk av kvalifiserte tolker kan bidra til å få kostnadene ned på lengre sikt. – Flere studier fra USA og England viser at når sykehusene bruker kvalifisert tolk, synker antall liggedøgn. Det er også mindre risiko for komplikasjoner og gjeninnleggelse for de pasientene som får tolk, sier hun. Enklere og mer fleksibelt – Det er enklere å få tolk nå, og det har blitt mer fleksibelt med den nye Tolkesentralen, sier Idilia Guerra. Hun er sosionom ved Medisinsk klinikk på Ullevål sykehus, en avdeling hvor det ofte er behov for tolk. Hun er også utdannet tolk og vet mer enn de fleste om kommunikasjon via tolk. – Tolken skal være tolk, ikke en medhjelper. Helsepersonell må lære mer om hvordan de skal bruke tolketjenester, sier Guerra. Det stilles strenge krav til en tolk, og det er utarbeidet egne retningslinjer for god tolkeskikk. Statsautoriserte tolker er pålagt å følge disse. Attraktiv oppdragsgiver Tolkesentralen legger vekt på å skape gode arbeidsbetingelser for tolkene. Fordi sentralen har få tolker, blir det flere oppdrag på hver enkelt. Tolkene får også mer forutsigbarhet ved at oppdragene samles og aldri er kortere enn fire timer. Lul Hassan Kulmiye er statsautorisert tolk i somalisk, og hun elsker jobben sin. Hun vil ikke ta oppdrag for private formidlingsbyråer. – Jeg tar oppdrag for Tolkesentralen fordi jeg vil jobbe for noen som står for kvalitet, understreker hun. Tolkesentralen ved OUS er et forsøksprosjekt som skal evalueres etter ett års drift. Dersom evalueringen er positiv, kan det bli aktuelt å utvide modellen med en egen tolketjeneste til flere sykehus. TOLKING I OFFENTLIG SEKTOREt regjeringsoppnevnt utvalg leverte i 2014 utredningen Tolking i offentlig sektor – et spørsmål om rettssikkerhet og likeverd. Utvalget foreslår blant annet en lovhjemlet plikt for offentlig sektor til å bruke kvalifisert tolk fra 2019. NASJONALT TOLKEREGISTERer et innsynsregister som gir oversikt over tolkers formelle kvalifi kasjoner. Registeret driftes av Immigrasjons- og mangfoldsdirektoratet, som arbeider for at offentlig sektor skal ta utgangspunkt i registeret når det er behov for tolk. www.tolkeportalen.no Fagbladet 7/2015 < 37 fbaargang2015 fbseksjonHEL