Regjeringen lokker med 20 millioner kroner i støtte for hver kommune som deltar i en sammensmelting. Men utgiftene kan bli store. Tekst og foto: JØRN WAD Bare i IKT-sektoren er det snakk om milliarder. Kommunereformen kan gi enorme IKT-utgifter R R une By i Kommunesektorens organisasjon KS sier det slik: – Det er klart at de 20 millionene som blir tilført en sammenslutning per kommune som går inn i den, også må dekke eventuelle IKT utfordringer. I alle fall har ikke departementet så langt gitt andre signaler. – Skal vi få til en satsing i IT-sektoren i kommunene, må det komme ekstra penger. Mens IKT før var en støttefunksjon, er det nå blitt en kjernefunksjon, sier Elin Wikmark Darell, som er IT-leder i Værnes-regionsamarbeidet. Nylig holdt hun et foredrag for ordførere og rådmenn i regionen, der hun pekte på både mulighetene og utfordringene for en framtidig IT-satsing. Store, nye utgifter Værnes-regionens samarbeid er en del av «Det digitale Trøndelag» og har vært drevet fram av entusiastiske trøndere som har fått til mye. De har avdekket flere områder som ennå ikke er løst. – Én ting er i alle fall sikkert: Det vil komme til å koste penger. Mye penger. Dette er ressurser kommunene ikke har tilgjengelig per i dag, så det vil måtte bety at det bevilges større beløp til disse formålene, sier Wikmark Darell. Små innsparinger I utgangspunktet kan det virke vanskelig å skaffe disse pengene, blant annet fordi det ikke er tallmateriale til gjengelig som kan danne et grunnlag for eventuelle be vilgninger. I en utredning fra Statistisk sentralbyrå i 2002 blir det slått fast at kommunene vil kunne oppnå en del bespa relser ved sammenslåing. Men dette er opplysninger med visse modifikasjoner, forteller Rolf Aaberge, en av de tre forskerne som jobbet fram rapporten. – Vi så at i mange tilfeller ville kommunene kunne få gevinster ved sammenslåinger, men det gjaldt først og fremst i sentraladministrasjonene. Vi tok høyde for at tjenestetilbudet fortsatt skulle være det samme, og dermed ble det få eller ingen oppsigelser innenfor tjenesteyting. Men noe overtallighet ville det bli i sentraladministrasjonene, sier han. Involverer alle Blant ordførere og rådmenn i Værnes-regionen er holdningen noe blandet, men de fleste mener at det de har gjort til nå, har beredt grunnen for en eventuell sammenslåing, selv om det fortsatt er en del «huller» i samarbeidet. – Vi har kommet ganske langt, og vi har vært svært så bevisst på å trekke med oss de ansatte, slik at både organisasjonen og den enkelte som er involvert i digitaliseringsprosessen har hatt god sjanse til å jobbe seg inn i den framtida vi alle vil bli en del av, understreker hun. Folk mister ikke jobben Elin Wikmark Darell er ikke redd for at folk vil miste jobbene sine ved en eventuell sammenslåing. – Nei, datamaskinene vil overhodet ikke ta over folks arbeidsoppgaver. Det er riktignok noen funksjoner i sentraladministrasjonen i kommunene blir overtallig. Men poenget er jo at oppgavene ikke vil forsvinne. De som står i førstelinjetjenesten og andre som produserer tjenester, vil være minst like tiltrengt som før. Det er bare snakk om at vi automatiserer en del rutiner, jobber noe smartere, og ikke minst kvalitetssikrer det vi gjør. – Her i Værnes-regionen har vi kommet ganske langt, og det har kostet en del å være så offensive. Men jeg vet at mange regioner og kommuner har et langt stykke fram til de eventuelt kan gå inn i en sammenslåingsprosess, som naturlig nok også vil måtte bety integrering av IKTsiden av hverdagen, sier IT-lederen. UTFORDRINGER: Det er mange som vil få utfordringer når ulike systemer skal fungere sammen, sier (f.v.) fagarbeider Martin Stenseth, IT-leder Elin Wikmark Darell og seniorkonsulent Odd Moksnes. Noen litt tilfeldig valgte ledninger og utstyr illustrerer forskjellighetene. 30 < Fagbladet 7/2015 fbaargang2015 fbseksjonKON