I Verdal vil Ecopro AS omgjøre matavfall og slam til drivstoff for Tekst og foto: ODD ARNFINN PEDERSEN kollektivtransporten i Midt-Norge. Vil levere biogass fra B B edriften jobber med et prosjekt for å kunne omgjøre biogassen til kjøretøygass. De ønsker primært å levere denne gassen til offentlig transport. Foreløpig blir det aller meste av biogassen omdannet til elektrisk kraft og varme. – Designet av den nye fabrikken er klart, og anbudsdokumenter for levering av utstyr går ut i disse dager. Forprosjektet er positivt innenfor alle analyseområder. Den endelige investeringsbeslutningen blir tatt i andre halvår 2015. Går alt som planlagt, kan vi levere biogass til busser neste sommer, sier Tore Fløan, daglig leder ved Ecopro AS i Verdal. Også renovasjonsbiler og industrien før øvrig er potensielle brukere av biogass.. Ønsker seg Trondheim Fløan har stor tro på den nye fabrikken og det nye produktet. – Ecopro er en bedrift med mange muligheter i en ung bransje. Det er flere lignende bedrifter som driver med det samme, og vi lærer av hverandre. Vi var relativt tidlig ute her i Verdal, og det er bygd en «blåkopi» på Nes på Romerike. Den tar i mot alt matavfallet fra Oslo, sier Fløan. Det nye nærproduktet er spesielt egnet for busser og offentlig transport i byområder. Og ikke minst for den lokale avfallstransporten. Fløan sier det dessuten vil komme innbyggerne til gode gjennom lavere behandlingskostnader. Det er ingen hemmelighet at Ecopro ønsker matavfallet fra Trondheim. – Trønderhovedstaden har landets største tetthet av busser. De har nå omkring 220 busser som går på gass, som delvis kommer fra Sverige. På sikt håper vi å kunne skaffe gass nok til alle disse bussene, sier Fløan. – Trondheim kommune jobber med et større prosjekt for sortering av avfall. Tanken er at alt matavfallet etter hvert skal gå til biologisk behandling, eller biogass. Landets tredje største by representerer derfor et stort potensial for matavfall og annet organisk avfall for oss, sier Fløan. Ferskvare – Hva må til for at biogassen kan brukes som drivstoff for busser? – For det første må vi rense den biogassen vi har i dag for urenheter. Deretter må vi komprimere gassen slik at den kan fraktes med tankbil. Da sitter vi med et sluttprodukt som er omsettelig, sier Fløan. Ifølge ham er dette produktet nøyaktig det samme som den naturgassen som tas opp fra Nordsjøen. – Forskjellen er at vår gass er bare 18 dager gammel. Det er den tida som går med fra vi får inn matavfallet til vi har en ferdig gass. I Nordsjøen tar den samme prosessen noen millioner år, så det er en relativ fersk vare vi kan tilby våre kunder, humrer daglig leder og viser fram plassen der avfallet kommer inn. To av portene er for biler som leverer matavfall, mens de to andre er for levering av slam og flytende vare. Positiv Ap-leder Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre besøkte avfallsanlegget i Verdal i vår. – Visjonen om å skaffe gass som drivstoff for kollektivtrafikken er spennende. Dette er veien mot lavere utslipp. Stortinget setter nå veldig strenge tidsplaner for at kollektivtrafikken skal over på lavutslippskilder. Og da er denne biogassen et langt skritt i riktig retning, sa Støre til lokalvisa Innherred Folkeblad & Verdalingen etter omvisningen. 30 < Fagbladet 7/2015 fbaargang2015 fbseksjonSAM