HELSE OG SOSIAL Forbundet satser på høgskolene Fagforbundet har i flere år satset på å verve og beholde medlemmer med høgskoleutdanning. Dette har blant annet sammenheng med utdanningstendenser og at en stor del av befolkningen er bedre utdannet enn tidligere. Det er utfordrende å konkurrere med profesjonsforbundene, og Fagforbundet er heller ikke veldig flinke til å markedsføre seg som en arbeidstakerorganisasjon for dem med høyere utdanning. Høgskolesatsingen ble diskutert da de fire seksjonene i forbundet hadde felles styremøte i august, blant annet om hvordan forbundet framstiller seg overfor potensielle medlemmer med høyere utdanning og hvordan forbundet omtaler disse gruppene innad i organisasjonen. Blir de framhevet som en prioritert gruppe for Fagforbundet, blant annet under forhandlinger? PF Lær om sex på nett Kropp, identitet og seksualitet (KIS) er et nettbasert opplæringsmateriell for ungdommer med utviklingshemning og andre kognitive vansker. Det er habiliteringstjenesten for voksne ved Nordlandssykehuset som har laget opplegget. Formålet med KIS er at målgruppa skal utvikle et godt forhold til egen seksualitet og forhindre overgrep. Kursrommet består av bilder og filmer for ungdommene og en kursmanual med tekstforslag for kursholder. Materialet finner du på helsekompetanse. no. KES – Jobb, ikke tiltak– Arbeid trengs, ikke flere trainee- stillinger, sier Lars Rottem Krangnes i Unge funksjons- hemmede. – Vi har reist rundt og besøkt Nav-kontorer. Vi møtte ungdomstiltak som så ut til å virke. Felles for dem er at de ikke fins lenger. Vi må komme forbi det prosjektbaserte trainee-stadiet, sier Lars Rot- tem Krangnes, generalsekretær i Unge funksjonshemmede, en paraplyorganisasjon for 33 diagnoseorganisasjoner med til sammen 25.000 medlemmer. Han innledet på et frokostseminar om Nav i regi av FO (Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere). Rottem Krangnes fikk støtte fra tidligere KS-direktør Sigrun Vågeng. Hun ledet et utvalg som i april presenterte en rapport om Navs evne til å møte brukerne på en formålstjenlig og ålreit måte. – Er flere tiltaksplasser, som LO og dere i FO etterlyser, det som trengs? spurte Vågeng, og svarte selv: – Det er mange som ikke kommer videre etter tiltaksplass. En del av de pengene kunne med hell blitt brukt på Nav-kontorene slik at de som jobber der, ble bedre i stand til å hjelpe folk i arbeid. Hun spurte også om brukerne har erfaring med at det hjelper på helsa å jobbe. – Tilbakemeldingen fra medlemmene våre er at for de aller fleste er to ting avgjørende for å ha et godt liv: å føle at de bidrar, får brukt seg selv og det å være sammen med andre og få respons, sier Rottem Krangnes. – Ingen vet hvor viktig dette er før de har opplevd ikke å få det. Rottem Krangnes kjenner seg igjen i Vågengutvalgets rapport. Her anbefales Nav i større grad selv å gjennomføre de tiltakene de sender folk ut til, og slutte å kjøpe inn så mange tiltaksplasser fra private selskaper. Tekst: EIRIK DAHL VIGGEN BEDRE SAMSPILL: Brukerkontakten er viktigere enn å dokumentere at kontakten har funnet sted, sier Lars Rottem Krangnes, generalsekretær i Unge funksjonshemmede, som kommentar til Navs registreringsregime. «Det er mange som ikke kommer videre etter tiltaksplass.» Foto: Eirik Dahl Viggen 28 < Fagbladet 8/2015 fbaargang2015 fbseksjonHEL