Samarbeider om KOSTHOLD OGTRENING Sunt kosthold og bevegelse blir nå viktige kommunale oppgaver. Sørum og Fet kommuner er blant de første i landet som har laget en omfattende folkehelseplan. Tekst: VEGARD VELLE Foto: ERIK M. SUNDT F F olkehelseloven krever at alle kommuner innarbeider folkehelsearbeidet i planverk. Mer konkret sier folkehelseloven at kommunene skal skaffe seg en oversikt over helsetilstanden i kommunen sin, lage en plan for det forebyggende helsearbeidet og ha nødvendige tiltak. De må kort og godt systematisere folkehelsearbeidet og ta dette arbeidet på alvor. Akershus-kommunene Sørum og Fet har valgt å systematisere kunnskapen i en egen kommunedel plan. Til det har de fått hjelp av Helsedirektoratets veileder. Ulike etater må samarbeide For å holde et trykk på arbeidet, har Fet kommune etablert et folkehelseforum, som ledes av folkehelsekoordinatoren. Forumet består av folk fra ulike deler av kommunen: skole, samfunn og næring, kultur, barnehage, pleie og omsorg, kommunalteknikk og barn og unge. Folkehelsearbeid dreier seg om å jobbe tverrfaglig. – Det er viktig å innse at arbeidet slett ikke bare er omsorgsetatens bord, men at ansatte fra alle etater må samarbeide. Ulike tjenester tenker ulikt. Sykehjemmet setter de eldre i sentrum, plan og bygg etablerer sykkelveier, og skolen vil demme opp mot mobbing, forteller Bettina C. Fossberg. Hun er kommuneoverlege i både Fet og Sørum kommuner, og ledet arbeidet med folkehelseplanen. Organiserte kafésamtaler I arbeidet med folkehelseplanen organiserte kommuneoverlegen og prosjektgruppa kafésamtaler med innbyggerne for å få innspill til hva kommunen kunne bidra med for at de skulle få det bra. Blant svarene var idrettshall, gang- og sykkelveier, bedre kollektivtrafikk, skolemat, tilrettelegging for uorganisert aktivitet, undervisning om kosthold, samtaletilbud for barn og lavterskeltilbud innenfor psykisk helse, der folk ikke trenger en diagnose for å snakke med en fagperson. Framover skal de ulike etatene i Sørum og Fet kommuner rapportere årlig til kommunalsjefen om hva de gjør, for å få oversikt og framdrift i folkehelsearbeidet. – Målet er å legge til rette for god helse i befolkningen, påpeker Bettina Fossberg og folkehelsekoordinator Ida Kristin Myhren. Både Sørum og Fet har definert de mest sårbare områdene – hovedutfordringene i folkehelsearbeidet. I Sørum består disse av overvekt, psykisk helse, samarbeid med frivilligheten og tilrettelegging av et trygt nærmiljø. Tilbyr mestringskurs Kommunene har etablert en interkommunal frisklivssentral hvor hensikten er å forebygge at sykdom utvikler seg samt å bedre helsa til folk som allerede er syke. Her tilbys blant annet kurs i livs- FOREBYGGERE: Kommuneoverlege Bettina C. Fossberg (t.v) og folkehelsekoordinator Ida Kristin Myhren ved en av Fet kommunes nye trimløyper. 36 < Fagbladet 8/2015 fbaargang2015 fbseksjonHEL