colourbox.com colourbox.com FORNØYDE: Både brukere og ansatte er svært fornøyd med at målet i Fredericia er at flest mulig skal klare mest mulig selv. laging, gå til sengs og stå opp på egen hånd, vasking av tøy, mestre daglige toalettrutiner uten hjelp, handle inn på egen hånd, etc. 3. Tidsbruken er intens i startfasen, med nøye oppfølging av progresjonen for å sikre at målet om egenomsorg blir oppnådd, slik at pasienten kan frikobles fra «hjemmetrenerne » etter hvert som ferdighetene kommer på plass. Fagfolkene i Fredericia melder også om en interessant endring av forbruksprofilen i hjemmetjenestene. Ressursene har blitt mer målrettet mot pasienter med store behov, og varigheten av behandlingsforløpene har blitt kortere. Dette betyr at kommunen får mer effekt av ressursene og en mer rettferdig forbruksprofil. Det er gjort inngående økonomiske analyser av prosjektet, som viser en besparelse i kommunen på 15 millioner danske kroner, eller 15 prosent av de samlede omkostningene av hjemmetjenestene på årsbasis. Dette skyldes at antall timer til pleiebesøk har sunket og at merforbruket av timer til opptrening ikke har steget tilsvarende. Nytenkning og målrettet arbeid er viktig i ei tid hvor antallet eldre stiger og hvor helseøkonomi har blitt en sentral faktor. At brukere med handikapp kan leve lengst mulig i eget liv etter opptrening, betyr økt livskvalitet og mindre kommunale utgifter til pleie og omsorg. Dette innebærer også en nytenkning for fagfolkene. I den tradisjo nelle pleien er det ofte slik: «Kjære fru Hansen, vi skal hjelpe deg med det du ikke klarer, så du kan fortsette å bo hjemme.» I dette prosjektet er budskapet: «Kjære fru Hansen, du har en utfordring dersom du skal kunne fortsette å bo hjemme uten å være avhengighet av hjelp. Om du vil, skal vi bidra med opptrening slik at du kan fortsette å være selvstendig.» Flere norske fagfolk og flere kommuner i Norge har meldt sin interesse for hverdagsrehabilitering etter inspirasjon fra Fredericia, og det skjer en positiv utvikling på dette feltet også på enkelte steder i Norge. Mer utfyllende informasjon fins i heftet Fredericia på norsk hverdagsrehabilitering av Mette Kolsrud, Norsk Ergoterapeutforbund, www.ergoterapeutene.org. Fagbladet 8/2015 < 41 fbaargang2015 fbseksjonHEL