KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST Illustrasjonsfoto: Per Flakstad Illustrasjonsfoto: Ole Palmstrøm I FARE: Hvis regjeringen får det som den vil, vil kinotilbudet i distriktene være i fare, heter det i et opprop fra alle landets kinoer. Utfordrende integreringsarbeid Fagforbundet har arrangert egne integreringskonferanser og satt ned et eget utvalg for mangfold og integrering. Likevel fastslår et ferskt notat at integreringsarbeidet – både internt i forbundet og i resten av samfunnet – er et utfordrende felt som krever bevisstgjøring og ressurser. Notatet ble diskutert da de fire seksjonene i forbundet hadde felles styremøte i august. Av sentrale tiltak foreslås konferanser spesielt for dem som arbeider med integrering. I tillegg bør det være integreringsrelaterte temaer på alle yrkesfaglige konferanser. Dessuten bør forbundet bestrebe seg på å ha en flerkulturell sammensetning av de yrkesfaglige faggruppene, og kanskje også en egen faggruppe for integreringsarbeidet. PF Nytt nettsted for barnehagefakta Nettstedet barnehagefakta.no skal gi foreldre og andre interesserte lett tilgjengelig oversikt over sentral informasjon om alle landets barnehager. Blant annet skal nettsida ha oversikt over antall barn pr. ansatt, ansattes utdanningsbakgrunn og barnehagens oppholdsareal. PF 28 < Fagbladet 8/2015 – Avgift kan knekke i kinoene distriktene Alle kinoene i landet har undertegnet et opprop med oppfordring til politikerne om å avvikle den pålagte omsetningsavgiften. I utgangspunktet var en omsetningsavgift på 2,5 prosent noe som de kommunale kinoene selv påla seg selv som en frivillig ordning på 1970-tallet. Midlene skulle gå til et fond og en organisasjon som skulle styrke kinodriften. Avgiften ble lovpålagt i 1987. Filmmeldingen fra regjeringen legger imidlertid ikke opp til at midlene tilbakeføres på samme måte som tidligere, og det har fått hele kinobransjen til å reagere. Ifølge oppropet fra samtlige av landets kinoer setter filmmeldingen viktige funksjoner som har skapt en levende kinobransje over hele landet i fare. I dag er det tre ganger så mange kommunale kinoer som private, og med unntak av kinoene i de store byene er det få av dem som går med overskudd Tvert imot er det en betydelig kommunal subsidiering. Kinoene er derfor helt avhengig av at avgiftsmidlene kanaliseres tilbake i form av støtte til felles prosjekter som blant annet digitalisering, forhandling av filmleie og markedskampanjer. Dette er oppgaver som få norske kinoer har mulighet til å gjøre på egen hånd, ifølge oppropet. I tillegg mener kinoene at det er konkurransevridende å bruke en avgift fra kino- og videobransjen til å fremme plattformnøytral filmvisning, for eksempel strømmetjenester. Kinoene mener derfor at avgiften igjen må gjøres til en frivillig ordning, og at midlene som betales inn må tilbakeføres til kinoene. På den måten vil publikum over hele landet få et godt og bredt kinotilbud, heter det i oppropet fra samtlige av landets kinoer. Tekst: PER FLAKSTAD fbaargang2015 fbseksjonKIR