– Alle ønsker seg en jobb – Arbeid trengs, ikke flere traineestillinger, sier Lars Rottem Krangnes i Unge funksjonshemmede. – Vi har besøkt mange Nav-kontorer. Vi møtte ungdomstiltak som så ut til å virke. Felles for dem er at de ikke fins lenger. Vi må komme forbi det prosjektbaserte trainee-stadiet, sier Lars Rottem Krangnes, generalsekretær i Unge funksjonshemmede.. Han får støtte fra tidligere KS-direktør Sigrun Vågeng. Hun ledet et utvalg som i april presenterte en rapport om Navs evne til å møte brukerne på en formålstjenlig og ålreit måte. – Er flere tiltaksplasser, som LO etterlyser, det som trengs? spør Vågeng, og svarer selv: – Det er mange som ikke kommer videre etter tiltaksplass. En del av de pengene kunne med hell blitt brukt på Nav-kontorene slik at de som jobber der, ble bedre i stand til å hjelpe folk i arbeid. Brukerorganisasjonen har erfaring med at det hjelper på helsa å jobbe. – Tilbakemeldingen fra de aller fleste medlemmene våre er at det er to ting som er av gjørende for å ha et godt liv: å føle at de bidrar, får brukt seg selv og det å være sammen med andre og få respons, sier Rottem Krangnes. Han kjenner seg igjen i Vågeng-utvalgets BEDRE SAMSPILL: – Brukerkontakt er viktigere enn skjemavelde, sier Lars Rottem Krangnes i Unge funksjonshemmede. rapport. Her anbefales Nav i større grad selv å gjennomføre de tiltakene de sender folk ut til, og slutte å kjøpe inn så mange tiltaksplasser fra private selskaper. Tekst og foto: EIRIK DAHL VIGGEN Avviser nasjonalbarne- hagesats Et stort flertall av kommunene som har svart på høringen om ny finansieringsmodell for private barnehager, avviser forslaget om en nasjonal sats. Av de 135 kommunene som har svart, sier 102 at de ønsker å videreføre dagens modell med at tilskuddet til de private barnehagene beregnes med utgangspunkt i utgiftene til kommunens egne barnehager. – Vil redusere selvstyret Bare 33 kommuner sier at de ønsker nasjonale satser, viser tall fra Utdanningsdirektoratet som Kommunal Rapport har sammenfattet. Hovedargumentene til kommunene som går imot nasjonal ØNSKER Å STYRE SELV: Mange kommuner mener forslaget om nasjonal sats for private barnehager bryter med prinsippet om rammefinansiering og lokalt selvstyre. sats, er at de mener dette bryter med prisnippene bak modellen om rammefinansiering og vil redusere kommunenes mulighet til lokalt selvstyre. – Lettere å administrere De kommunene som går inn for en nasjonal sats, mener at en slik finansieringsmodell vil bli mye lettere å administrere enn dagens system. De nasjonale satsene skal også kunne justeres i kommunene basert på kostnadsdriverne bemanningstetthet og arbeidsgiveravgift. Disse kommunene viser blant annet til at det har vært mye uro, og også rettstvister, rundt finansieringen av private barnehager etter at dagens modell ble innført i 2011, og at dette har bidratt til uforutsigbarhet og problemer med å ha god økonomistyring for både kommunene og de private barnehagene. Den nye finansieringsmodellen skal etter planen tre i kraft fra 1. januar neste år. PF colourbox.com Gjemte bøkene i truet bibliotek For å redde det nedleggingstruede biblioteket i svenske Ramsberg, tømte innbyggerne hyllene og gjemte bøkene. I stedet for dagens bibliotek, ønsker den svenske kommunen Lindeberg heller en bokbuss som stopper i Rams- berg to ganger i måneden. Samtidig skal en eventuell ny plassering av biblioteket utredes. Det har fått innbyggerne på tettstedet til å gå til aksjon. Med medlemmene i Ramsberg biblioteks venner, tok de seg inn i biblioteket og tok med seg alle bøkene. – Vi har dem på et hemmelig sted, og henter dem gjerne fram igjen den dagen de kan plasseres i et nytt bibliotek. Bøkene tilhører bygda, sier Jennifer Jennessen i Ramberg biblioteks venner til svensk fjernsyn. PF Fagbladet 8/2015 < 29 fbaargang2015 fbseksjonKIR