DEBATT kelig», eller noen retningslinjer for hvordan dette skal vurderes og fastsettes. Kunnskapsministeren vil heve kvaliteten med fokus på språk, læring og kompetanseheving. Han nevner ikke bemanning. Ei heller trygghet og omsorg. Få voksne på jobb preger samspillet med barna, og det preger arbeidsmiljøet og stressnivået for de voksne. Å ha ansvar for opptil ti barn gir ikke gode forutsetninger for godt samspill eller tid og rom for gode samtaler med barna. All tid og energi brukes til å føre tilsyn, telle barn, stoppe tilløp til krangler og ulykker – hverdagen preges av konstant «brannslukking» En nyere måling av bemanningen i barnehagene viser store forskjeller mellom kommunene, og stadige kutt i barnehagebudsjettene bidrar ikke til å gjøre situasjonen bedre. I barnehagene har vi lover og regler for sikkerhet og helse, men den viktigste loven mangler; hvor mange barn bør en voksen ha ansvar for? Premissene som nå legges for barnehagene blir mer og mer lik skole. Større bygg og avdelinger, mange barn og få voksne. Barna skal lære. Fagforbundet mener at å endre bemanningsnormen fra pedagognorm til en norm for voksentetthet, vil styrke bemanningen i barnehagene. Øie-utvalget foreslo at barne- og ungdomsarbeidere skal utgjøre minst en firedel av barnehagens grunnbemanning. Dette ble imidlertid dessverre ikke videreført til stortingsmeldingen. Fagforbundet jobber for å få politisk gjennomslag for at også barne- og ungdomsarbeidere skal betraktes som en del av det pedagogiske personalet, og forbundet har et toårig prosjekt med hovedmål å synliggjøre barne- og ungdomsarbeiderfaget. Prosjektet skal HELSEPERSONELL Jussen som verktøy Undertegnede er jurist med spesialområde helserett. Jeg arbeider som juridisk rådgiver i en Vestfold-kommune, og i tillegg underviser jeg studenter og helse-/omsorgspersonell i helserettslige emner. Jeg har erfart at helse- og omsorgspersonell i liten grad anvender lovverket som en del av verktøyet for å kunne forbedre sine pasienter/ brukeres situasjon. Det er stort sett helsepersonell som er pasient/brukers advokat – ikke jurister, og som også ser deres behov best. Vårt helse-/ omsorgssystem fungerer stort sett veldig bra, selv om mediene gjerne liker å fokusere på det negative. Men det er dessverre for mange som opplever at manglende ressurser setter grenser, og at helsepersonell jobber etter stoppeklokkeprinsippet. Det er tankevekkende at assistenter til brukere med BPA-tjenester (brukerstyrt personlig assistanse) opplever sin arbeidssituasjon som meningsfull, mens de samme assistentene kan arbeide i hjemme- tjenesteavdelinger hvor situasjonen er en helt annen. bidra til å skape anerkjennelse for faget som en praktisk- pedagogisk utdanning på alle arenaer for barn og unge mellom 0 og 18 år. Det er på høy tid virkelig å anerkjenne denne yrkesgruppen, og ta i bruk kompetansen den innehar. Dette er en fagutdanning som er skreddersydd for barnehage. En lovfestet bemanningsnorm som omfatter hele personalgrup pen, vil forplikte kommunene til SI IFRA: Helsepersonell må bruke varslings- paragrafen for å bedre situasjonen både for seg selv og brukerne, mener helsejurist. Det er tross alt samme arbeid som gjøres! Jeg spør meg stadig: Hvorfor kommer ikke klagene fra tjenesteyterne mer frem? Hvor mange går ikke hjem med en gnagende samvittighet om at man burde gjort mer for fru Olsen enn å sette brødskiva på en tallerken, uten en gang å spørre om hun vil ha leverpostei eller salami! Det er ikke bare ressurser det kommer an på, men også holdninger. Hvis manglende ressurser eller andre forhold går ut over pasienters sikkerhet, har helsepersonell sin egen «varslingsparagraf»; helseper å sørge for nok voksne som gir barna trygghet, omsorg, utvikling og læring i barnehagen. Øie-utvalgets innstilling fikk i 2012 bred politisk støtte. Kommuner som ønsker minstenormer har ordførere fra både Høyre, Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet, skrev Aftenposten. Nå skriver vi 2015. Hvor lenge kan regjeringen la være å lytte? Kjersti Norwall-Nielsen, Skien Foto: colourbox sonelloven paragraf 17. Denne paragrafen gir helsepersonellet av eget tiltak en plikt til å varsle tilsynsmyndigheter (fylkesmann/fylkeslege). Paragraf 17 må sees i sammenheng med helsepersonellovens paragraf 16 om kommunens plikt til å organisere tjenestene slik at personellet blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter; blant annet å gi forsvarlig hjelp. Min oppfordring er: Gjør aktivt bruk av disse paragrafene til å bedre situasjonen for dere selv og deres pasienter/brukere. Kjersti Harnes, juridisk rådgiver KOMMUNEREFORM Nei til tvangssammenslåing Fagforbundet Nordland fylkeskommune avd. 473 deltok i år i 1. mai-toget i Bodø under parolen Nei til tvangssammenslåing – bevar fylkeskommunen. Dette med bakgrunn i Regjeringen politikk for å få ned antall kommuner, samt 58 < Fagbladet 8/2015 fbaargang2015 fbseksjonKIR