SEKSJONSLEIAR Viktig, men utfordrende integreringsarbeid Omstillingkrev kunnskap Valkampen er over, og arbeidsro trer inn att i rådhus og fylkeshus. Med nyvalde politikarar kjem det nok forslag om endringar som set krav til omstilling, samarbeid og kompetanse. Ei av dei store valkampsakene, kommunereforma, er framleis på sakskartet, så det gjeld å følgje med. Vert det store samanslåingar og sentralisering, er det viktig at dei tilsette sørgjer for å heve si røyst sidan dei er ein del av det som vert set i spel. Det er alltid noko som skjer innafor faggruppene i Seksjon kontor og administrasjon (SKA). Framveksten av nye måtar å organisere seg på treff våre folk tidleg i prosessane. Det kan vere til det betre, men er og ein trussel mot dei tilsette. SKA- folk gjer jobbar nokon vil privatisere, og som mange kommersielle aktørar vil tene pengar på. Omstilling er ikkje noko nytt i offentleg sektor, så medlemmane i Fagforbundet er SKA-folk gjer jobbar nokon vande med å tenkje nytt vil privatisere, og som og lære nytt. For yrkesmange kommersielle aktørar vil gruppene innafor kontor tene pengar på.» og administrasjon er det ikkje alltid så lett å verte høyrd – sjølv om dei fleste endringane har stor innverknad på kvardagen til det tilsette. Det er heller ikkje bestandig lett for dei tilsette å få dei kompetanseløfta dei treng og fortener. Fagforbundet legg gjennom seksjonane mykje arbeid i spørsmål og tilbod innafor fag- og yrkesopplæringa. Vi har godt samarbeid med ulike høgskolar og universitet. På høgskolen i Rena har vi mange tilbod, det nyaste er kunnskapsleiing. Ei anna side ved kompetanseløft er korleis ein knyt det saman med løn og status. Ute i organisasjonen vert det no kalla inn til tariffkonferansar, og eg håper at SKA sine folk får opp engasjementet inn mot desse. Det er viktig at SKA bruker plassen sin i lokalapparatet og på fylkesnivå også i tariffspørsmål. Vil vi ha kompetente og nøgde medlemmer, må arbeidet vårt speglas både i det yrkesfaglege arbeidet og i tariffoppgjera. Britt Silseth Fagforbundet har arrangert egne integreringskonferanser og satt ned et eget utvalg for mangfold og integrering. Likevel fastslår et ferskt notat at integreringsarbeidet – både internt i forbundet og i resten av samfunnet – er et utfordrende felt som krever bevisstgjøring og ressurser. Notatet ble diskutert da de fire seksjonene i forbundet hadde felles styremøte i august. Blant annet konkluderer notatet med at Fagforbundet kan bli enda flinkere til å synliggjøre ressursene som fins i alle mennesker, og bidra til at innvandrere og andre blir synlige også der hvor beslutninger fattes, og ikke bare som mottakere av tjenester. Av sentrale tiltak foreslås konferanser spesielt for dem som arbeider med integrering. Selv om dette samler en relativt liten del av den totale medlemsmassen på feltet, vil slike konferanser være en viktig møteplass for dem som deltar. Det kan også arrangeres lokale konferanser. I tillegg bør det være integreringsrelaterte temaer på alle yrkesfaglige konferanser. Dessuten bør forbundet bestrebe seg på å ha en flerkulturell sammensetning av de yrkesfaglige faggruppene, og kanskje også en egen faggruppe for integreringsarbeidet. PF Foto: Per Flakstad colourbox.com Høgskolesatsing Fagforbundet har i flere år satset på å verve og beholde medlemmer med høgskoleutdanning. Dette har blant annet sammenheng med utdanningstendenser og at en stor del av befolkningen er bedre utdannet enn tidligere. Det har vist seg utfordrende å konkurrere med profesjonsforbundene om medlemmene, og Fagforbundet er heller ikke veldig flinke til å markedsføre seg som en arbeidstakerorganisasjon for dem med høyere utdanning. Høgskolesatsingen ble diskutert da de fire seksjonene i forbundet hadde felles styremøte i august, blant annet om hvordan forbundet framstiller seg overfor potensi elle medlemmer med høyere utdanning og hvordan forbundet omtaler disse gruppene innad i organisasjonen. Blir de framhevet som en prioritert gruppe for Fagforbundet, blant annet under forhandlinger? Saken til det felles styremøtet var ment som et diskusjonsgrunnlag, og den ble tatt til orientering av styrene, samtidig som høgskolesatsingen fortsetter. PF 38 < Fagbladet 8/2015 fbaargang2015 fbseksjonKON