arbeide for å redusere det regionale forvaltningsnivå til ett. Hele kommunereformen kan få uante følger for mange, spesielt for de innbyggerne som blir dratt mot de større kommunesentraene. Fylkeskommunen utøver i dag en politikk til beste for fylkets innbyggere og arbeidslivet. Dette ved å være det regionale, folkestyrte forvaltningsnivået som har til oppgave å sikre for en helhetlig politikk bygd på lokale forutsetninger og behov. Dette innenfor store områder som folkehelse, idrett, kultur, miljø, næring, samferdsel, videregående utdanning, samt regional utvikling gjennom Innovasjon Nordland. «Vi er redd for at tjenestetilbudet vil bli betydelig svekket innenfor flere av kjerneområdene.» Fylkeskommunen har over år, fra den tid de så nødvendigheten av å få på plass dette forvaltningsnivået, levert gode tilbud og tjenester til næringslivet, kommunene og de ca. 242 000 innbyggerne i Nordland. Dette har fylkeskommunen mestret takket være ansvarlige politikere og kunnskapsrike og kompetente ansatte i fylkeskommunen. Fagforbundet Nordland fylkeskommunale forening avd. 473 er redd for at tjenestetilbudet vil bli betydelig svekket innenfor flere av kjerneområdene, spesielt der oppgaver skal bli ivaretatt sentralt, eller i nye regionale organer, noe som langt ifra vil redusere det kommunale byråkrati – om dette skulle ligge til grunn. Derfor marsjerte vi 1. mai med budskap om å opprettholde fylkeskommunen tilnærmet lik som vi kjenner den i dag. Ann Kristin Åseng, leder i Fagforbundet Nordland fylkeskommune avd. 473 FRIHANDEL Tisa – et lite ord, med store konsekvenser Frihandelsavtalen for tjenester, Tisa (Trade in Services Agreement), forhandles fram med stor grad av hemmelighold, med Norge som aktiv pådriver. Avtalen vil presse fram konkurranseutsetting og privatisering av offentlige tjenester på alle felt. Tisa er en avtale forhandlet fram av en gruppe land med det noe underlige arbeidsnavnet «Really Good Friends of Services». De er ikke gode venner av offentlige tjenester, men av selskapene som vil tjene penger på offentlige tjenester. Formålet med Tisa er å beskytte multinasjonale investorer mot demokrati og nye reguleringer. Avtalen vil gå mye lenger enn noen tidligere avtale når det kommer til deregulering, privatisering og konkurranseutsetting. Multinasjonale selskaper vil ikke bare kunne kreve samme regler som nasjonale selskaper, men også kunne angripe enhver regulering som gjelder tjenesten de selger. Det kan gjelde vannkvalitet, regler for drift av skoler eller krav om lærlingordninger, osv. Tisa kan inneholde en såkalt «skralleklausul» (eller «stillstandsklausul »), som kan bety at det vil være umulig å gjøre en privatisert tjeneste offentlig igjen. Ergo: En gang privatisert, alltid privatisert. Tisa vil kunne bety en helprivatisering av offentlige tjenester hvor private aktører allerede er inne, som blant annet renhold, sykehjem, barnehager og skoler, ifølge Attac. Foto: Else Sofie Ruud FRIHANDEL: Tisa-avtalen omfatter i utgangspunktet handel med nesten alle typer tjenester. Avtalen forplikter landene til å gi markedsadgang til utenlandske selskaper, og fjerne reguleringer som favoriserer lokale aktører. Dette er bare noen punkter om Tisa-avtalen, og det vil ikke bare ramme våre medlemmer, men hele Norge som samfunn. Norges velferd skal være vår velferd, ikke internasjonale bedrifters «velferd». Fagforbundet Telemark krever at politikerne må slutte å sove i timen og si nei til denne avtalen, og til framtidige avtaler som har samme intensjon! Representantskapet Fagforbundet Telemark KOMMUNAL REGI Fortsatt lokal skatteinnkreving Fagforbundet Telemark er svært glad for at Venstre og KrF i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett i Stortinget, besluttet å fjerne regjeringens forslag om å statliggjøre skatteoppkrevingen. Fagforbundet har vært veldig tydelig på at denne overføringen av arbeidsoppgaver er en dårlig ide! Skatteinnkrevingen i Norge er tett oppunder 100 prosent, og ved et lokalt kemnerkontor jobber det faglig dyktige folk med lokalkunnskap. Vi er opptatt av at innbyggerne i fylket vårt skal ha de beste forutsetningene for en god velferdsstat, og da er skatteinngangen avgjørende. Fagforbundet Telemark ønsker også å takke Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund for et godt og konstruktivt samarbeid i denne saken. Denne seieren viser at det nytter å kjempe. Vi kommer til å måtte kjempe flere kamper i årene som kommer, men vi gir oss ikke! Representantskapet Fagforbundet Telemark SI DET I FAGBLADET Dette er lesernes egne sider for korte innlegg om aktuelle temaer – maks 4000 tegn inkludert mellomrom. Vi forbeholder oss retten til å kutte i manuskriptene. Navn og adresse må oppgis, også når navnet ikke skal offentliggjøres i bladet. Send debattinnlegg til debatt@fagforbundet.no eller i posten til Fagbladet, postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo. Fagbladet 8/2015 < 55 fbaargang2015 fbseksjonKON