Ingen er pålagt å opprette AS Verken gjeldende regler eller uttalelser fra Eftas overvåkningsorgan ESA gjør det nødvendig med aksjeselskaper. Likevel er antall aksjeselskaper i kommunene mer enn doblet på 2000-tallet. I år 2000 var det 1029 bedrifter og 654 kommunale foretak i norske kommuner. Ved utgangen av 2014 var antallet steget til 2418 bedrifter og 1775 kommunale foretak, framkommer det av Bedrifts- og foretaksregisteret. Fagsjef Avfall i KS Bedrift, Svein Kamfjord, mener det i enkelte tilfeller kan være en fordel å skille ut i as-er. Det er dog ingen regel eller tolkning av ESA-uttalelsen som tilsier at det er nødvendig. – ESAs uttalelse og norske myndigheters tolkning av den, tilsier at det ikke ut ifra selve regelverket er nødvendig med et såkalt selskapsmessig skille, sier Kamfjord. Kamfjord understreker at det ikke fins et entydig svar på om det er best med AS eller kommunal drift når det skal skilles mellom næringsvirksomhet og lovpålagt avfallsbehandling. – Hvert enkelt tilfelle er ulikt med tanke på eiere, mengder avfall og fordelingen mellom nærings- og husholdningsavfall, sier han, og viser til det kommunale ROAF på Romerike som ett eksempel. – ROAF lever godt innenfor gjeldende regelverk med et regnskapsmessig skille mellom næring og husholdning, sier han. Vil skille kommune og næring Byråd Hallstein Bjercke begrunner omdannelsen med et behov for å skille kommunens lovpålagte oppgaver og næringsvirksomhet innen avfallshåndtering. Han viser til regjeringens nye skatteregler og tidligere uttalelser fra Eftas overvåkninsorgan ESA. – Næringsvirksomheten bør organise- res i et eget AS så lenge virksomheten opererer i et fullt ut kommersielt marked, sier Bjercke. Om et eventuelt framtidig salg, sier han: – Det er i dag ikke igangsatt noe arbeid for å forberede salg, og bystyret har heller ikke gitt fullmakt til dette. DETTE SIER DEN NYE FORSKRIFTENDette sier den nye avfallsforskriften om separat regnskap og kostnadsfordeling, som politikere støtter seg til når de velger å skille ut kommunal virksomhet i aksjeselskap (§ 15-4): Kommunen skal ha separat regnskap for lovpålagt håndtering av husholdningsavfall. Dette innebærer at kommunen for hvert regnskapsår skal utarbeide adskilt regnskap for resultat og balanse for å etablere et tydelig skille mellom den lovpålagte håndteringen av husholdningsavfall og avfallshåndtering i markedet. Alle kostnader ved lovpålagt håndtering av husholdningsavfall skal dekkes over avfallsgebyret. Dersom kommunen også selger avfallstjenester i markedet, skal de kostnadene som er felles for lovpålagt håndtering av husholdningsavfall og for avfallstjenes tene som selges i markedet fordeles forholdsmessig. politikken som hører hjemme under folkevalgt kontroll. Det er også i tråd med trendene i Europa, sier han Bystyrerepresentant Ivar Johansen (SV) understreker at avfallsgjenvinning først og fremst er et offentlig samfunnsansvar, og viser til at det både har en betydelig miljøside og er en viktig del av samfunnets infrastruktur. Miljøpartiet de grønne (MDG) stemte i fjor imot å gi byråden fullmakt til å skille ut hele eller deler av etaten til selvstendige aksjeselskap. – Vi støttet ikke omdanningen til AS, rett og slett fordi vi ikke ser noen grunn til å selge virksomheten i nærmeste framtid. Når anlegget skal forbli kommunalt, er organiseringen som etat god nok, sier regionssekretær for Oslo og Akershus, Carl Johansen. Fagbladet 8/2015 < 35 fbaargang2015 fbseksjonSAM