SEKSJONSLEDER Viktig, men utfordrende integreringsarbeid Er velferd en vare? Kan velferdstjenestene våre sammenliknes med en hvilken som helst vare som kan selges og kjøpes i et marked uten hensyn til hvem som produserer denne tjenesten? I fokusartikkelen i denne utgaven av Fagbladet stiller lederen for Samfunnsøkonomisk avdeling i Fagforbundet, Fanny Voldnes nettopp dette spørsmålet. I boka «Velferdsprofitørene» stiller Linn Herning det samme spørsmålet, og svarer: Selvfølgelig er det ikke det samme. Hun viser hvordan internasjonale konsern gjør seg rike på å selge grunnleggende velferdstjenester. En hovedgrunn til at det er mulig, er at det er dårligere lønns- og pensjonsvilkår i de fleste private virksomhetene som søker å overta det som tidligere var kommunal virksomhet. Innenfor området samferdsel og teknisk har privatiseringsspøkelset herjet i flere tiår, uten at så veldig mange ser ut til å bry seg om det. Vi vet at det ikke blir bedre kvalitet på denne måten. Det fins er rekke eksempler på at politikere har måttet ta for eksempel renhold tilbake i For å sikre maksimal profitt, kommunal regi, rett og må renholderne løpe stadig slett fordi de er lei av fortere og gjøre stadig mer på møkkete skoler og stadig kortere tid. sykehus. Det gir økt fare for sykdom og dårlig inneklima, dessuten er det ganske utrivelig. Det er ikke renholdernes skyld. For å sikre maksimal profitt, må renholderne løpe stadig fortere og gjøre stadig mer på stadig kortere tid. Det er et politisk valg å konkurranseutsette. Dermed er det også et politisk valg å ta tjenestene tilbake i egen regi. Bonusen blir bedre kvalitet og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Ifølge økonomen Thomas Pikkety er privatisering av offentlige tjenester en av grunnene til at forskjellen mellom offentlig og rik øker. Det er en utvikling vi ikke ønsker oss. Vi trenger ikke at de med lav lønn får enda dårligere lønns- og arbeidsvilkår. Tvert imot, vi trenger å løfte i bånn. For å greie det, må vi å stå sammen i et sterkt fagforbund, bare da vinner vi! STEIN GULDBRANDSEN Fagforbundet har arrangert egne integreringskonferanser og satt ned et eget utvalg for mangfold og integrering. Likevel fastslår et ferskt notat at integreringsarbeidet – både internt i forbundet og i resten av samfunnet – er et utfordrende felt som krever bevisstgjøring og ressurser. Notatet ble diskutert da de Selv om dette samler en fire seksjonene i forbundet relativt liten del av den totale hadde felles styremøte i medlemsmassen på feltet, vil august. slike konferanser være en viktig Blant annet konkluderer møteplass for dem som deltar. notatet med at Fagforbundet Det kan også arrangeres lokale kan bli enda flinkere til å konferanser. synliggjøre ressursene som fins I tillegg bør det være inte- i alle mennesker, og bidra til at greringsrelaterte temaer på innvandrere og andre blir alle yrkesfaglige konferanser. synlige også der hvor beslut-Dessuten bør forbundet ninger fattes, og ikke bare som bestrebe seg på å ha en fler- mottakere av tjenester. kulturell sammensetning av de Av sentrale tiltak foreslås yrkesfaglige faggruppene, og konferanser spesielt for dem kanskje også en egen faggrupsom arbeider med integrering. pe for integreringsarbeidet. PF Fagforbundet satser på høgskole Fagforbundet har i flere år satset på å verve og beholde medlemmer med høgskoleutdanning. Dette har blant annet sammenheng med utdanningstendenser og at en stor del av befolkningen er bedre utdannet enn tidligere. Det har vist seg utfordrende elle medlemmer med høyere å konkurrere med profesjons-utdanning og hvordan for- forbundene om medlemmene, bundet omtaler disse gruppene og Fagforbundet er heller innad i organisasjonen. Blir de ikke veldig flinke til å markeds-framhevet som en prioritert føre seg som en arbeidstaker-gruppe for Fagforbundet, blant organisasjon for dem med annet under forhandlinger? høyere utdanning. Saken til det felles styre- Høgskolesatsingen ble møtet var ment som et disku - diskutert da de fire seksjonene sjonsgrunnlag, og den ble i forbundet hadde felles tatt til orientering av styrene, styremøte i august, blant samtidig som høgskolesatsannet om hvordan forbundet ingen fortsetter. framstiller seg overfor potensi-PF Foto: Per Flakstad colourbox.com 38 < Fagbladet 8/2015 fbaargang2015 fbseksjonSAM