Fagbladet 8/2015 < 39 Når du vil lære Kompetanse bidrar til høyere kvalitet på tjenestene, mer fornøyde brukere og økt trygghet i jobben. Vi tilbyr kurs, bestillingsoppdrag, studier og konferanser rettet mot offentlig sektor. Fra høstens kurstilbud: •Konferanser for helsesekretærer og skolesekretærer •Ansettelse og oppsigelse i kommunal sektor •Vanskelige personalsaker - juss og krav til saksbehandlingen •ART - trening av barn og unges sosiale kompetanse •ROP - rus- og psykiatripasienten •Barn og døden - hvordan hjelpe barn i sorg? •Saksbehandling og forvaltningsrett •Sosiale medier for offentlig sektor – se mer på fagakademiet.no fagakademiet.no • E-post: post@fagakademiet.no • Tlf.: 417 84 200 23 12 00 40DEMENSLINJENHar du kontakt med noen som trenger å snakke om demenssykdom? På Demenslinjen har vi tid til å lytte og snakke om hverdagen med demens. Fagforbundets utdanningsstipendFagforbundets utdanningsstipend har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for yrkesaktive medlemmer. Det gis ikke støtte til utgifter som medlemmet får dekket av andre, f.eks arbeidsgiver eller NAV. Stipendordningen gjelder ikke lærlinger, elev- og studentmed- lemmer. Likevel kan tidligere yrkesaktive medlemmer som går inn i en studiesituasjon og der ved får redusert sin kontingent, søke stipend en gang pr. kalenderår. Det kan søkes om støtte til: • Utdanninger ved universiteter og høgskoler • Utdanninger i videregående skole og grunnskole (ny sjanse) • Etter- og videre- utdanninger på ulike utdanningsnivåer • Praksiskandidatopp - læring • Yrkesfaglige kurs • Lese- og skrivekurs med data Kategori1: Alle typer grunn-, etter- og videreutdanninger på hel- eller deltid som er formelt kompetansegivende (eks. gir studiepoeng) eller har en varighet på 80 timer eller mer. Det utbetales halvpar ten av egne dokumenterte utgifter. Det utbetales inntil kr. 12.000,- pr. kalenderår. Kategori2: Kortvarige yrkesfaglige kurs med en varighet på mindre enn 80 timer. Det utbetales halvparten av egne doku- menterte utgifter. Det utbetales inntil kr. 3.000,- pr. kalenderår. Lese-ogskrivekurs Lese- og skrivekurs dekkes med inntil kr. 10.000,- inkludert data- tekniske hjelpemidler pr. kalenderår. Det kan søkes støtte til: • Kursutgifter • Eksamensutgifter • Påkrevd materiell/utstyr (Kjøp av datatekniske hjelpemidler: 25% dekkes inntil kr. 2500,-) • Merutgifter til opphold utenfor hjemmet (kun overnatting) Følgende dekkes ikke: • Tapt arbeidsfortjeneste • Reiseutgifter • Diett /mat Det er krav om orginaldokumentasjon på alle utgifter i tillegg til dokumentasjon på hva arbeidsgiver eller NAV dekker. Dersom disse ikke dekker noe, skal dette også bekreftes. Søkere må ha vært yrkesaktivt medlem i minst sekst måneder for å kunne søke om stipend. Det kan kun søkes om utdannings - stipend til en utdanning en gang pr. kalenderår. Søknaden må fremmes før utdanningen er avsluttet. Det behandles ikke søknader hvor egne utgifter er mindre enn kr. 1500,-. Søknadsskjema og søkerveiledning finnes på www.fagforbundet.no eller ved henvendelse til Fagforbundet. Når du vil lære Kompetanse bidrar til høyere kvalitet på tjenestene, mer fornøyde brukere og økt trygghet i jobben. Vi tilbyr kurs, bestillingsoppdrag, studier og konferanser rettet mot offentlig sektor. Fra høstens kurstilbud: •Konferanser for helsesekretærer og skolesekretærer •Ansettelse og oppsigelse i kommunal sektor •Vanskelige personalsaker - juss og krav til saksbehandlingen •ART - trening av barn og unges sosiale kompetanse •ROP - rus- og psykiatripasienten •Barn og døden - hvordan hjelpe barn i sorg? •Saksbehandling og forvaltningsrett •Sosiale medier for offentlig sektor – se mer på fagakademiet.no fagakademiet.no • E-post: post@fagakademiet.no • Tlf.: 417 84 200 23 12 00 40DEMENSLINJENHar du kontakt med noen som trenger å snakke om demenssykdom? På Demenslinjen har vi tid til å lytte og snakke om hverdagen med demens. Fagforbundets utdanningsstipendFagforbundets utdanningsstipend har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for yrkesaktive medlemmer. Det gis ikke støtte til utgifter som medlemmet får dekket av andre, f.eks arbeidsgiver eller NAV. Stipendordningen gjelder ikke lærlinger, elev- og studentmed- lemmer. Likevel kan tidligere yrkesaktive medlemmer som går inn i en studiesituasjon og der ved får redusert sin kontingent, søke stipend en gang pr. kalenderår. Det kan søkes om støtte til: • Utdanninger ved universiteter og høgskoler • Utdanninger i videregående skole og grunnskole (ny sjanse) • Etter- og videre- utdanninger på ulike utdanningsnivåer • Praksiskandidatopp - læring • Yrkesfaglige kurs • Lese- og skrivekurs med data Kategori1: Alle typer grunn-, etter- og videreutdanninger på hel- eller deltid som er formelt kompetansegivende (eks. gir studiepoeng) eller har en varighet på 80 timer eller mer. Det utbetales halvpar ten av egne dokumenterte utgifter. Det utbetales inntil kr. 12.000,- pr. kalenderår. Kategori2: Kortvarige yrkesfaglige kurs med en varighet på mindre enn 80 timer. Det utbetales halvparten av egne doku- menterte utgifter. Det utbetales inntil kr. 3.000,- pr. kalenderår. Lese-ogskrivekurs Lese- og skrivekurs dekkes med inntil kr. 10.000,- inkludert data- tekniske hjelpemidler pr. kalenderår. Det kan søkes støtte til: • Kursutgifter • Eksamensutgifter • Påkrevd materiell/utstyr (Kjøp av datatekniske hjelpemidler: 25% dekkes inntil kr. 2500,-) • Merutgifter til opphold utenfor hjemmet (kun overnatting) Følgende dekkes ikke: • Tapt arbeidsfortjeneste • Reiseutgifter • Diett /mat Det er krav om orginaldokumentasjon på alle utgifter i tillegg til dokumentasjon på hva arbeidsgiver eller NAV dekker. Dersom disse ikke dekker noe, skal dette også bekreftes. Søkere må ha vært yrkesaktivt medlem i minst sekst måneder for å kunne søke om stipend. Det kan kun søkes om utdannings - stipend til en utdanning en gang pr. kalenderår. Søknaden må fremmes før utdanningen er avsluttet. Det behandles ikke søknader hvor egne utgifter er mindre enn kr. 1500,-. Søknadsskjema og søkerveiledning finnes på www.fagforbundet.no eller ved henvendelse til Fagforbundet. fbaargang2015 fbseksjonSAM