Trygghet og fellesskap OMSORG+ Omsorg+ er et relativt nytt botilbud fra Oslo gjort i en ordinær bolig, sier styrer Marit arrangerer trim og en rekke kulturelle kommune, rettet mot eldre som har behov Müller-Nilssen. Hun presiserer at beboerne får aktiviteter. Men dette er altså ingen helseinfor trygghet, aktivitet og sosialt fellesskap. ordinære hjemmetjenester på lik linje med stitusjon, sier Müller-Nilssen. Beboerne leier en leilighet av kommunen og andre som bor i eget hjem. Hun understreker at det er naboskapet som har tilgang til fellesarealer som kafe og – Vi er døgnbemannet og legger vekt på utgjør den store helsegevinsten, fordi et trimrom. Kampen Omsorg+ drives av Kirkens å være et fleksibelt tilbud som kan ivareta naturlig bomiljø med utstrakt sosial kontakt Bymisjon. andre sider av livet enn det hjemmetjenesbidrar positivt til folks helse. – Formålet med Omsorg+ er å bidra til at tene utfører. Daglig dekker vi kaffebord og – Dette er et nytt omsorgstrappetrinn i ei beboerne gjennom trygghet, et godt henter folk ned så de kan spise med andre, tid med flere eldre og knapphet på ressurser, ernæringstilbud, aktivitet og sosial kontakt eller vi går opp med mat hvis noen ikke orker sier Marit Müller-Nilssen. kan klare å bo hjemme lenger enn de ville ha å gå ned selv. Vi har vaktmestertjenester og Fagbladet 8/2015 < 45 fbaargang2015 fbseksjonSAM