Jenny fikk 10.000 kroner Da verdensmesteren i helsearbeider-Worldskills viser at yrkesfagutdanningen faget, Jenny Marlen Fossan, møtte i Norge og den individuelle utførelsen er landsstyret i Fagforbundet, fikk hun en av høy kvalitet. gavesjekk på 10.000 kroner i tillegg til – Men det er ikke nok med gode ramgratulasjoner og stor applaus. meplaner. Det skal også gode evner til – Det har vært en lang reise, og det å bære faget. For å ta gull i VM trengs har gått fort med lite søvn og mye i tillegg mye finpussing og stor evne jobbing. Slik beskriver Jenny veien fra til konsentrasjon, sa lederen i Fagfor- NM til gull i Worldskills i Brasil. bundet i sin gratulasjonstale til Jenny Mette Nord mener årets resultater i Marlen Fossan. Kes GaffesJeKK: mETTE nORD OVERRAKTE 10.000 KRONER TIL JENNY FOSSAN DA HUN BESøKTE LANDSSTYRET SAMMEN MED TRENEREN SIN ffiVONNE sOGGEMOEN. KJENN DINE RETTIGHETER Norsk forening for utviklingshemmede (NFU) og Karde har laget en quiz om rettigheter og støtteordninger for personer med utviklingshemning. Quizen består av 30 spørsmål, hvor det til hvert av spørsmålene følger med en informasjonstekst, en tegnet illustrasjon, en filmsnutt eller et bilde. All tekst kan i tillegg leses opp ved å trykke på et lydikon. De 30 spørsmålene dreier seg om bolig, skole, jobb, fritid, verge, helse og diskriminering. Mens NFU har prioritert hvilke rettigheter, stønadsordninger og tilrettelegginger som skulle være med i quizen, har Karde produsert tekster, tegnede illustrasjoner, filmproduksjonen og innlesning av tekst, samt teknisk utvikling av quizen. Målgruppen i prosjektet er både personer med utviklingshemning som allerede bruker internett, deres familie og hjelpeapparatet. Kes Dei første elevane i portørfaget er i gang Til saman 20 tilsette portørar i Telemark og Rogaland byrja på teoridelen av portørfaget i september. Dei første tek fagbrevet før jul. Da læreplanen for Vg3 Portørfaget var klar tidlegare i år, var det berre for AOF å hive seg rundt. Det gjorde dei både i Telemark og Haugaland. I september kunne dei som dei første i landet tilby teoretisk undervisning i faget. aoF TEK TEORIEN AOF Haugaland gjekk gjennom læreplanen, brukte utdrag frå lærebøker i helsearbeidar- og ambulansearbeidarfaget i tillegg til å lage materiell spesielt retta mot portørar. – Vi har tett samarbeid med Fagforbundet, fortel Anne Tove Hammer, kompetanserådgjevar i AOF Haugaland. Dei var difor godt førebudde på at portørfaget ville kome. noK PraKsis: nO MANGLAR BERRE TEORIEN. tI TILSETTE VED HAUGESUND SJUKEHUS BLIR BLANT DEI FøRSTE SOM TEK FAGBREV I PORTøRFAGET. – Og elevane visste me kor var å finne, seier ho. Etter ein kvalitetssjekk med Fagopplæringskontoret var AOF trygg på at teoridelen heldt mål. Og allereie siste dagen i september kunne dei fyrste elevane setje seg på skulebenken. eIN STOLT SEKSJONSLEIAR Magne Bua, leiar for Seksjon helse og sosial på Haugesund sjukehus, var den som gjorde AOF merksam på at dei måtte førebu seg på at portørane snart trengte teoretisk pensum og undervisning. Han hjelpte også til da AOF trengte folk som kjende til litteratur som er relevant for portørfaget. – No er eg litt stolt, seier han. For dei har vore kjappe på Haugaland, og saman med Telemark er dei truleg dei første i landet som kan tilby undervisning i Vg3 Portørfaget. tEKST OG FOTO: Karin e. sffendsen FAGBLADET 9⁄2015 , 29 fbaargang2015 fbseksjonHEL