Hudpleie i Fagforbundet Norske Kosmetologer og Hudterapeuters Forbund (NKHF) Foto: Per Flakstad SEKSJONSLEDER Det vanskelige kompetanseløftet Regjeringen varsler at de vil satse på videreutdanning for helsepersonell. De lover etter- og videreutdanning til 30.000 helsefagarbeidere og sykepleiere innen 2020. Jeg lyttet med stor interesse da Høyre i valgkampen konkretiserte hvor mange helsearbeidere som kunne forvente seg kompetansepåfyll de neste årene. Jeg må innrømme at jeg ikke klarer å finne igjen valgkampløftene i budsjettet, men strategiene og tiltakene i Kompetanseløft 2020 er et utgangspunkt. Det er selvsagt bra at vi har et felles mål om å sørge for flere og enda mer kompetente ansatte i Helse-Norge. Nøkkelen til å rekruttere og beholde ansatte er blant annet å satse på kompetanseheving. For Fagforbundet er det avgjørende at vi får rett person, med rett «Det er avgjørende kompetanse, på rett plass. Da er at vi får rett person, muligheter til etter- og videremed rett kompetanse, på utdanning viktig. Det er lurt å rett plass.» slippe til personer med spesial kompetanse og gi dem mulighet til å utvikle seg selv og virksomheten. God oppgavedeling er bra – også for budsjettet. Etterspørselen etter helsearbeidere vil øke sterkt – særlig etter 2020. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser en forventet mangel på rundt 70.000 helsefagarbeidere og sykepleiere om 20 år. Vi må gjøre mye riktig for å rekruttere og beholde tilstrekkelig mange i helseyrkene. Vi skal blant annet utnytte hverandres kompetanse bedre og gjøre kompetanseheving mer tilgjengelig for alle yrkesgruppene. Det kreves treffsikkert motivasjonsarbeid for å få flere til å velge helseyrker. Det handler blant annet om hele faste stillinger. Våre nyansatte må tilbys ei lønn å leve av og et yrke å være stolt av. Det gir bedre personlig økonomi – og det er sunn kommuneøkonomi. Raymond Turøy sluttet seg til Fagforbundet i fjor. NKHF inviterer nå til en rekke informasjonsmøter for ansatte, arbeidsgivere, ledere, selvstendige, leverandører, kursholdere og lærere. På deres første møte i Oslo opplyste Lobna El-Masrouri at NKHF i Fagforbundet har tre arbeidsfelt; arbeidsvilkår, godkjenningsordning og utdanning samt yrkesstolthet. Sammen med Anne Holmstrøm, Kari Tveranger, Randi Louise Hegg Iversen, Laila Elisabeth Fure og Vibeke Dahl Støtter ambulansemesterskap Fagforbundet Seksjon helse og sosial (SHS) støtter arbeidet for å arrangere ambulansemesterskap for profesjonelle ambulansearbeidere. Det er Emergency Medical Services Norway (EMS) som har invitert organisasjoner og helseforetak om praktiske og økonomiske bidrag. SHS har bevilget 30.000 kroner til et forprosjekt for å arrangere det første mesterskapet neste år. Thomas Renngård i EMS sier Tegnspråktolker Seksjon helse og sosial (SHS) skal informere om yrkesfaglig arbeid når Fagforbundet om ikke lenge skal arrangere et seminar for tegnspråktolker. Det INVITERER ALLE: Lobna El-Masrouri oppfordrer alle som jobber med hudpleie, til å bli medlem i Fagforbundet. sitter El-Masrouri i forbundets Faggruppe for hudpleie. KES at arbeidet hittil har vært basert på frivillig innsats. – Men for å få et NM i havn, trenger vi støtte både fra arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiverne. Hittil har Delta bidratt økonomisk, mens Nasjonal paramedicforening har bevilget penger og utnevnt en person til å sitte i arbeidsgruppa. Oslo universitetssykehus har fristilt en prosjektstilling på 50 prosent til tiltaket. KES er Fagforbundet i Oslo som har tatt initiativ til et seminar for ansatte tolker og frilanstolker i tegnspråk og døvetolking. KES Satser på ansatte med høyere utdanning På et felles møte for styrene i alle seksjonene i Fagforbundet samt Sektorpolitisk enhet var det full enighet om at Fagforbundet fortsatt skal engasjere seg for grupper med høgskoleutdanning. Sandra Herlung har siden januar i år arbeidet for å serve medlemmer med høgskoleutdanning i Seksjon kontor og administrasjon og Seksjon samferdsel og teknisk. Thomas Tallaksen har siden april hatt tilsvarende jobb i Seksjon kirke, kultur oppvekst og Seksjon helse og sosial. KES 42 < Fagbladet 9/2015 fbaargang2015 fbseksjonHEL