KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST Rikskonsertene overtar Fram til nå har Kulturrådet vært ansvarlig for Den kulturelle skolesekken. Kulturministeren tror en overføring til Rikskonsertene vil styrke tilbudet. Rikskonsertene får nytt og utvidet mandat, nytt navn og nye oppgaver som en nasjonal enhet for alle kunstuttrykkene i Den kulturelle skolesekken. – Det viktigste er at kunst og kultur til barn og unge styrkes i skolen. Vi er derfor glad for en ny etat der alle kunstuttrykk inkluderes, sier direktør Anne Aasheim. museumsbilletter Regjeringen ønsker i forslaget til statsbudsjett for neste år å heve kulturmomsen til 10 prosent fra dagens 8. Momsøkningen vil gjelde blant an- net kinobilletter og besøk i museer og fornøyelsesparker, som dermed vil bli litt dyrere. PF Mange har ikke råd til barnehage Svært mange familier i Fredrikstad har ikke råd til barnehage. Hundrevis søker om gratis opphold og redusert betaling, viser tall fra kemnerkontoret i Fredrikstad kommune, ifølge Fredrikstad Blad. Per 1. oktober er 106 familier innvilget gratis kjernetid i barnehage. Det betyr at barnet kan oppholde seg i barnehage 20 timer i uka uten at det koster foreldrene noe. Tiltaket er innført i alle kommuner av regjeringen fra og med august. PF MISFORNØYD: Stig Jørund B. Arnesen mener den nye avtalen setter grenser for prestenes særegne, frie stilling. Foto: Per Flakstad med ny avtale Prestene i folkekirken får ordnet arbeidstid – 35,5 timers uke og bedre ulempetillegg. Men Fagforbundet TeoLOgene er ikke Prester misfornøyd fornøyd. Fagforbundet TeoLOgene og Presteforeningen har lenge forhandlet med staten om mer ordnede arbeidsforhold. Nå har Kulturdepartementet og de to fagforeningene inngått en avtale som gjør prester mer lik andre arbeidsfolk. Ønsket revisjon Ifølge avisa Vårt Land har prester til nå verken hatt ordnet arbeidstid, heller ikke et definert antall arbeidstimer. Fagforbundets TeoLOgene er ikke enig i dette, og kjempet for en annen løsning. TeoLOgenes leder, Stig Jø rund B. Arnesen, er ikke like fornøyd med den nye avtalen som Presteforeningen. – Vi mener at vi har hatt ordnet arbeidstid gjennom den såkalte fridagsavtalen som anerkjenner prestenes særegne frie stilling. Det beste ville vært å revidert den avtalen. Den nye avtalen gir bedre muligheter for arbeidsgiver til å styre oss, og krever mer ressurser til administrasjon og ledelse, sier Arnesen til Fagbladet Protokolltilførsel – Vi hadde ønsket en avtale som var kortere og enklere, en avtale som krevde mindre administrasjon. Derfor hadde vi følgende protokolltilførsel: «Fagforbundet TeoLOgene ønsker primært å ta utgangspunkt i fridagsavtalen for å komme fram til en god arbeidstidsordning for menighetsprester i Den norske kirke. Dette vil på en klarere måte ivareta fleksible arbeidstidsordninger for den enkelte prest, prestetjenestens uavhengighet og egenart, og en enkel og ubyråkratisk praktisering av avtalen.» Stig Jørund B. Arnesen sier at de økonomiske rammene i de to avtalene er ganske like, men at dette mer handler om prinsipper. Tekst: KNUT A. NYGAARD 28 < Fagbladet 9/2015 fbaargang2015 fbseksjonKIR