Trenger dere å snakke om mobbing i barnehagen? Bruk Fagforbundets nye dialogkort. Tekst og foto: KATHRINE GEARD KORTSTOKK mot mobbing K K an vi få russekort? Ivrige unger flokker seg rundt tre besøkende iført Fagforbundets røde jakker. Tre smilende tillitsvalgte oppklarer misforståelsen. Kortene de har med seg er nok ikke fylt med tvilsomme vitser, men viktige spørsmål som de voksne i barnehagen kan diskutere. Kampanje For eksempel: «Et barn i barnehagen blir syn debukk, og får stadig høre av de andre barna at det ødelegger leken. Hva kan vi gjøre for at barnet ikke skal få den rollen?» Eller: «Hvor går grensa mellom vennskapelig erting og mob bing?» eller «Hvordan kan voksne i barneha gen «se» barna?» Dette er nemlig de nye dialogkortene om mobbing i barnehage, skole/SFO og fritids klubb som Fagforbundet har laget. Og kampan jeuka i Manifest mot mobbing, der Fagforbun det er en av partene, benyttes blant annet til å spre kortene på aktuelle arbeidsplasser. Gode erfaringer Tanken er at de som til daglig jobber tettest på barn og unge, både har et stort ansvar og en unik mulighet til å bidra til oppvekst uten mobbing. De 52 kortene er utarbeidet av erfarne arbeidstakere fra de ulike faggruppene i Seksjon kirke, kultur og oppvekst, forklarer rådgiver Ellen Ovenstad. De bygger dessuten på positiv erfaring med dialogkortene Fagforbundet laget om etikk i barne- og ungdomshjem. – De er veldig populære og blir brukt på mange ulike arenaer. Vi har tro på at diskusjon er viktig. Hvis vi ikke har felles forståelse om hva ting handler om, kan vi heller ikke få bukt med det som er vanskelig. Ovenstad påpeker at Fagforbundet er viktig for Manifest mot mobbing fordi de organiserer mange som jobber med barn og unge. – Dette er vårt bidrag. Kortene er enkle å spre, de kan brukes i kaffepausene og gir lav terskel for å dra i gang en diskusjon, sier hun. Ønsker refleksjon Spørsmålene kortene reiser tar utgangspunkt i dagligdagse situasjoner. Hensikten er å bidra til refleksjon og kunnskap om mobbing, og de voksnes rolle. Dette poengterer også tre rødkledte som denne dagen besøker barnehager på Hønefoss. – Kortene er et bra verktøy for å sette problemet på dagsorden. Det er viktig med tidlig innsats. Dessverre foregår mobbing også i barnehagene, sier Marianne Reinholdtsen, seksjons leder i Fagforbundet i Buskerud mens hun deler ut kortstokken til fagarbeider Monika Skarsgard Breibrenna i Hønefoss barnehage. Hun lover på sin side å ta med kortene til kveldens personalmøte. – Kortene virker kjempekjekke. Her i barnehagen har vi jobbet med vennskap en stund, men ikke hatt ordet mobbing på dagsorden. Det er et viktig tema å ta opp, sier Breibrenna. Ansatte i barnehagene kan ta fram kortene i lunsjen eller på personalmøter. Men de kan HJELPEMIDDEL: Marianne Reinholdtsen (t.h) fra Fagfor bundet i Buskerud delte ut dialogkort om mobbing til Monika Skarsgard Breibrenna i Hønefoss barnehage. 30 < Fagbladet 9/2015 fbaargang2015 fbseksjonKIR