SANGLEKER: Leander, Jonatan, Matilde, Nicolai og Mie leker med former og tallsanger. SANGLEKER: Leander, Jonatan, Matilde, Nicolai og Mie leker med former og tallsanger. LEKENDE LÆRING: Ungene i Heer barnehage er vant til at realfag er en del av leken. Her utforsker de om fjær flyter. – Dere driver ikke med læringsmål, men har dere sett effekter av arbeidet? – Ungene har iallfall utvidet vokabularet. Vi observerer at de prater med helt andre ord enn før. Foreldrene forteller også at ungene reflekterer og resonnerer på en annen måte enn søsken som gikk i barnehagen før vi startet prosjektet. Fokus på fag En mulig framtidig effekt er at det blir lettere for ungene å tilegne seg abstrakte begreper når de kommer i skolealder. – Men det viktigste er kanskje at vi bidrar til en holdningsendring. At ungene erfarer at matte er spennende og gøy, og ikke vanskelig. – Har du et råd til barnehagene som nå skal i gang med realfag? – For oss var det nyttig å legge vekt på kompetanseutvikling hos personalet. Ta det sakte, involver alle og vær fleksibel. Veien blir til mens vi går. Vi leverte ikke ny praksis fra dag én, men det gikk fortere enn jeg trodde. Nå er realfag godt innarbeidet hos alle, sier Dahl. 34 realfagskommuner er med i regjeringens nasjonale realfagsstrategi. – Realfagskommunene skal være viktige forbilder ved å vise hvordan vi i praksis kan løse realfagsproblemet vi står oppi, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen da han presenterte realfagskommunene i vår. Nå har arbeidet med å styrke kompetansen og utvikle ny praksis startet i barnehager og skoler. Bakgrunnen for satsingen er det regjeringen har definert som et «alvorlig realfagsproblem i norsk skole». Nå setter statsråden sin lit til at kommuner med en helhetlig satsing på realfag både i skoler og barnehager er en effektiv oppskrift for å heve kunnskapsnivået. Forbilder Modell for realfagskommunene er 25 danske «Science-kommuner» som hadde sin prosjektperiode 2008–2011. Ifølge den internasjonale undersøkelsen TIMSS 2011 fikk elevene fra Sciencekommunene bedre resultater i matematikk og naturfag enn elever i andre kommuner. 20 millioner kroner ble satt av til å opprette realfagskommuner i 2015. Utdanningsdirektoratet valgte ut 34 kommuner spredt over store deler av landet. Alle fylker, unntatt Vest-Agder der ingen søkte, har fått egne realfagskommuner. Både kommuner med svake matteresultater blant elevene og kommuner med gode resultater er plukket ut. Ulik størrelse og geografisk spredning er også vektlagt for å samle flest mulige erfaringer. Fire mål for realfag Realfagsstrategien har fire overordnede mål. Barn og unges kompetanse i realfag skal forbedres. Andelen barn og unge på lavt nivå i realfag skal reduseres. Flere barn og unge skal prestere på høyt og avansert nivå. Barnehagelæreres og læreres kompetanse i realfag skal forbedres. For å oppnå målene vil departementet gjennomføre flere grep. Ett tiltak er å gjennomgå og fornye rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver for å styrke det realfaglige innholdet i barnehagene. Et annet er å styrke arbeidsmåter og undervisningspraksis i barnehage og skole. – 97,5 prosent av alle norske 5-åringer går i barnehage. Samtidig vet vi at lek med tall og matematiske begreper i barnehagen gir bedre tallforståelse når barna begynner på skolen, påpekte statsråden. Regjeringens strategi for økt kompetanse i realfag, «Tett på realfag», gjelder fra 2015 til 2019. Strategien skal mobilisere, bevisstgjøre og forplikte dem som er tettest på barn og unge: lærere, ledere, andre tilsatte og eiere i barnehager og skoler. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen REALFAGSKOMMUNER SKAL VISE VEI Fagbladet 9/2015 < 35 fbaargang2015 fbseksjonKIR