KONTOR OG ADMINISTRASJON Lønnsomt samarbeid Songdalen kommune har spart 15 millioner på et trepartssamarbeid mellom kommunepolitikerne, administrasjonen og de tillitsvalgte. Takket være samarbeidet har kommunen klart å redusere sykefraværet. Samarbeidet har også bidratt til at ca. 50 ansatte har tatt fagbrev. Forskningsstiftelsen De Facto har oppsummert resultatene fra trepartssamarbeidet i rapporten Samarbeid lønner seg. Også trepartssamarbeidet i kommunene Lunner og Bømlo blir vurdert. VeV Wegard Harsvik Ord er makt Boka «Ord er makt» handler om hvordan språket ikke er nøytralt, men aktivt blir brukt som et verktøy i maktas hender. I omtalen av boka står det blant annet at «det mest høyrevridde Stortinget noensinne, og den mest høyreorienterte regjeringen siden krigen, har gått i gang med å endre Norge». Forfatterne tar for seg hvordan høyrepartiene bruker språk og bilder som verktøy for å vinne fram med sitt politiske prosjekt. Boka er skrevet av Wegard Harsvik som er leder for samfunnskontakt og strategi i LO, og språkkonsulent Sara Gunnerud. VeV Foto: Knut A. Nygaard – Små Nav- kontor er best Nav ble ikke «én dør inn», slik politikerne planla. Men de små Navkontorene ligner mer på skissen enn de store, og er også de mest vellykkede. Flere i arbeid, færre på trygd og mer fornøyde brukere – det var politikernes plan med Nav. Resultatene stupte på alle tre målevariabler i Navs spede begynnelse. Utviklingen snudde etter hvert, men kom aldri over nivået fra før reformen. Og den negative effekten av reformen er størst på de store kontorene. Slik oppsummerer forfatterne og forskerne Tone Alm Andreassen og Jacob Aars Nav-reformen i boka Den store reformen, da Nav ble til. Nav var underbemannet Alm Andreassen og Aars peker på flere årsaker til at Nav ikke ble helt slik politikerne planla. Nav-kontorene har ikke hatt nok tid og kompetanse til å hjelpe folk i arbeid. Flere kontorer har redusert antall ansatte. – Norge har lav arbeidsledighet. De som står utenfor arbeidslivet, sliter i livene sine, sier Alm Andreassen. BEST SOM LITEN: På de store kontorene har Nav-reformen hatt negativ effekt på overgangen fra trygd til arbeid. På de små kontorene gikk det bedre, fastslår forskerne Tone Alm Andreassen og Jacob Aars i ei ny bok. – Den praktiske sammenslåingen av etater ble svært krevende for Nav-kontorene, særlig de store. Forvaltningsenhetene og sentraliseringen av trygdeforvaltningen var ikke understøttet av Navs datasystemer. Ansatte brukte for mye tid på å behandle trygdesøknader, og det ble mindre tid til å få flere i arbeid, fastslår forskerne. – Ble aldri «én dør inn» Én dør inn skulle få slutt på at folk ble kasteballer i hjelpeapparatet. Men selv om etatene ble sammenslått og samlokalisert, konkluderer forskerne med at dagens Nav likevel ligner mer på den gamle modellen med en arbeidsformidlingsetat og en trygdeetat. De mener likevel at ideen om en integrert og brukerrettet forvaltning var god, og at den til dels har overlevd i Nav, vel å merke på de små kontorene. Det er de små som har lykkes best i å samarbeide på tvers av etater og å skape en opplevelse av felles mål blant de ansatte. Større er ikke bedre Tidligere har både regjeringen og Nav selv tatt til orde for færre og større kontorer. Forskerne mener dette er feil medisin: – Vi har tatt ulike snitt både på antall innbyggere og antall ansatte. Uansett hvordan vi måler; jo større kontor, jo større problemer, sier Alm Andreassen. Tekst: SOLFRID RØD 28 < Fagbladet 9/2015 fbaargang2015 fbseksjonKON