Notodden vil ha demokratiske AS-er Kommunestyret i Notodden kommer etter all sannsynlighet til å vedta at alle kommunale AS-er skal ha en valgkomité, når saken skal behandles i november. Rådmann Svein Aannestad sier at han er rimelig sikker på at saken blir vedtatt. – Det er på tide, mener nestle- der i kontrollutvalget Anne Haugen Wagn (SV). Hun mener dagens praksis med utnevning av styremedlemmer i Notoddens kommunale aksjeselskaper er tilfeldig og udemokratisk – og det mener et samlet kontrollutvalg. finne de best egnede personene til Derfor har jeg nå bedt om at skryte av i Notodden. Her burde styrene, må dobbeltroller og saken kommer opp til behandling samfunnsbedriftene, som er satt Vil motvirke konflikter interessekonflikter mellom styrene i kommunestyret i full bredde, sier til å sørge for gode tjenester for Saken var oppe i kontrollutvalget og selskapene forhindres, og at Wagn. innbyggere og næringsliv, gå i 2012. Da ga det innspill om at demokratiet sikres best ved at foran. Styresammensetningen må kommunen burde ha valgkomiteer valgkomiteene legger fram forslag Ønsker høyere kvinneandel gjenspeile det samfunnet selskasom innstiller medlemmer til de til styrekandidater. Anne Haugen Wagn håper også at pet er en del av, sier nestlederen, kommunale aksjeselskapene. – Jeg har skjønt at det ikke valgkomiteen kan få gjort noe med som forventer at kommunestyret Begrunnelsen var, da som nå, at holder å komme med et innspill, kvinnerepresentasjonen i styrene. vedtar innstillingen – enstemmig. skal de kommunale selskapene noe jeg trodde burde være nok. – Den er ikke akkurat noe å Tekst og foto: AUDUN HASVIK MER DEMOKRATISK: Etter alt å dømme vedtar kontrollutvalget i Notodden at heretter skal valgkomiteer innstille styremedlemmer til de kommunale aksjeselskapene. Nestleder Anne Haugen Wagn (SV) til høyre. NY RAPPORT: – Kommunene privatiserer uten grunn EU-retten og EØSavtalen gir kommunene store muligheter til å utføre tjenestene sine selv i stedet for å måtte konkurranseutsette. Det skriver Christoffer C. Eriksen, førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, i en rapport. Fagforbundet har bestilt rapporten som skal klargjøre hva som er kommunenes handlingsrom i forhold regelverket om egenregi. Rapporten tar også for seg reglene for kommuners kjøp av tjenester fra ideelle organisasjoner. Tradisjonelt har kommuner drevet tjenestene sine selv, i såkalt egenregi. Men de siste årene er dette endret. Tendensen er at private aktører i større grad utfører tjenester som kommunen tidligere utførte selv eller i REGELVERK: Verken EU- eller EØS-regler hindrer norske kommuner å utføre tjenestene sine selv, mener førsteamanuensis Christoffer C. Eriksen. Foto: UiO samarbeid med ideelle organisasjoner. I forordet til rapporten står det blant annet: «Fagforbundets erfaring er at et svært komplisert regelverk, kombinert med dårlig økonomi er medvirkende årsak til at kommuner oftere enn før velger å kjøpe tjenester fra kommersielle aktører, ofte med negative konsekvenser for ansatte og noen ganger også for tjenestene. Fagforbundet er bekymret for denne utviklingen, som utfordrer kommunenes mulighet til å drive i egenregi.» Rapportens navn er «Reglene om egenregi: Anskaffelsesrettslig ramme for organisering av kommunal virksomhet og det offentliges samarbeid med ideelle organisasjoner i velferdssektoren». Tekst: VEGARD VELLE Fagbladet 9/2015 < 29 fbaargang2015 fbseksjonKON