Dyrt og destruktivt I fjor holdt professor Jan Ubøe et foredrag for Kommunaldepartementet om nettopp målstyring kontra kvalitetsledelse, der ansvar og medbestemmelse flyttes nedover i organisasjonen. Talende nok forteller han om en ordfører som før foredraget kom med en appell om at kommunene måtte få ned kontrollhysteriet. Da Vestre Toten kommune ga de ansatte økt tillit og mer ansvar, resulterte det i høyere effektivitet, større produktivitet og heving av kvaliteten på tjenestene, ifølge rådmann Bjørn Fauchald. Ved å gå bort fra detaljstyring av ansatte, avdekket Vestre Toten et innsparingspotensial på 30 årsverk. Til nå er 20 av disse årsverkene brukt for å forbedre tjenestene. – Kommunen er i stor grad medarbeiderdrevet. Det er tross alt medarbeiderne som vet hvor skoen trykker. Vektlegging av verdiskapning framfor målstyring virket veldig motiverende for medarbeiderne, forteller Fauchald, som også er medlem i Fagforbundet. – Målstyring er dumt, dyrt og destruktivt Fagbokforfatter og faglærer Bjarne Berg Wig regnes som en guru i kvalitetsledelse. Han påpeker at de direkte kostnadene ved målstyring og økt byråkrati er én ting. Enda mer alvorlig mener han det er at den fratar de ansatte sin stolthet. De blir ikke ansporet til å øse av sin kreativitet. – Målstyring er dumt, dyrt og destruktivt. Mennesker er skapt for å gjøre en god jobb. Istedenfor å detaljstyre må det offentlige heller fremme en forbedringskultur, sier han. Ledere holder på sitt Ifølge Bjarne Berg Wig fins det enkelte kommuner som Vestre Toten, Molde, Larvik og Oslo, som har kommet langt i å legge om fra målstyring til kvalitetsledelse. Men både han og professor Ubøe opplever at det er generelt liten endringsvilje i det offentlige. Det er tungt å snu systemet, erkjenner begge. Men det fins håp. – For en politiker som har kjempet hele sitt politiske liv for å komme i posisjon til å bestemme, er det klart at han eller hun gjerne vil holde på kontrollen. Inngrodde vaner Ubøe mener det fortsatt er mange som mener at det er den politiske ledelsen som skal tenke, mens embetsverket lydig skal følge ordre. Han viser blant annet til diskusjonen mellom generalløytnant Robert Mood og stortingsrepresentant Christian Tybring- Gjedde (Frp) tidligere i høst, der sistnevnte refset Mood BEDRE TJENESTER: – Vi satser på kvali tet, sier rådmann Bjørn Fauehald. Foto: Vestre Toten kommune •Ledelsen skal fastsette et mål for virksomheten, deretter passende virkemidler. • K a r t l e g g i n g o g t a l l f e s t i n g v i l v i s e o mmålene nås. • I n t e r n a s j o n a l e t a l l a n t y d e r a t k u n n s k a p s - medarbeidere bruker over halvparten avtida på administrasjon. • E t p r o b l e m e r a t k v a l i t e t i k k e e n k e l t l a rseg måle. • K r i t i k e r e m e n e r a t m å l s t y r i n g f r a m e l s k e rkonkurranse, handler om kontroll overmedarbeiderne og går ut over produktivitetog kvalitet. colourbox.com Fagbladet 9/2015 < 33 for lojalitetsbrudd. – Moderne ledelse dreier seg ikke om å tvinge vedtak nedover i hierarkiet, og jeg mener at den lojalitet Tybring-Gjedde priser, er grunnleggende feil. I det norske samfunnet sitter ikke toppledelsen eller departementene med en unik innsikt, bemerker Ubøe. – Ledere og politikere må innse at de, som alle andre, har sine begrensninger. Kompetansen sitter i organisasjonen og hos medarbeiderne. fbaargang2015 fbseksjonKON