I 2014 brukte Bergen kommune 76,6 millioner kroner for innleie av vikarer i helse- og omsorgssektoren, fastslår rapporten «Feilslått arbeidsgiverpolitikk i Bergen kommune ». Tekst: VEGARD VELLE Foto: MARTIN HÅNDLYKKEN JOBBER 100 PROSENT: Helsefagarbeider Felicia Blomdahl Reuter jobber 50 prosent ved medisinsk enhet og 50 prosent i bemanningsenheten. Hun får samme lønn på begge avdelinger. Mens kommunen leier dyre vikarer, har Haukeland sykehus vikarpool D D et er mange penger å spare på å satse på egne ansatte, konkluderer rapporten, som er forfattet av forskningsstiftel sen De Facto. Rapporten anslår utgif tene per årsverk innleid helsepersonell til å være 200.000 kroner høyere enn ved bruk av egne ansatte. «Det er ingen tvil om at Bergen kom mune gjennom sin innleiepraksis bi drar til å skuffe mange millioner over i lommene til eierne av bemannings selskapene,» heter det i redegjørelsen, laget på oppdrag fra Fagforbundet i Bergen. Ansatt i vikarpoolen Haukeland sykehus i Bergen går stikk motsatt vei og leier i liten grad helse personell fra eksterne bemannings byråer. Helsefagarbeider Felicia Blomdahl Reuter er ansatt i en hel stilling ved sykehuset. Hun jobber 50 prosent ved medisinsk enhet og 50 prosent i be manningsenheten. Enheten fungerer som en vikarpool for hele sykehuset, og Reuter får samme lønn på begge av delinger. – Hver gang jeg skal jobbe på en ny avdeling, er jeg litt spent. Fordelen med å jobbe på denne måten er at jeg lærer stadig nye ting. Når jeg begynner på en ny avdeling, tenker jeg: Hvilke utfordringer får jeg her, mon tro? Hjelpsomme kolleger Reuter er fra Skåne i Sverige. Allerede fra hun var barn, var hun tiltrukket av Norge. Så da hun ble voksen, flyttet hun like godt til Norges nest største by. – Bergen er passe stort og ikke så langt nord. Det går greit å lære seg nye oppgaver. – Jeg treffer svært mange ansatte på sykehuset. Folk er nesten alltid snille og hjelpsomme. Jeg er heller ikke redd for å spørre. Fast ansatte heltidsvikarer Haukeland arbeider målrettet for å øke andelen vikarer i faste, hele stillinger. – I dag er dette godt innarbeidet hos lederne. 100-prosentstillinger utlyses i kombinasjon mellom en avdeling og bemanningssenteret. Ledere fra begge enheter intervjuer sammen arbeidssøkeren slik at vi kan informere om «Hver gang jeg skal jobbe på en ny avdeling, er jeg litt spent. For- delen er at jeg lærer stadig nye ting.» hvordan det er å jobbe på denne måten, forteller Linda Greve Iversen, rådgiver ved Haukeland. Flertallet av sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere er ansatt i slike kombinasjonsstillinger ved sykehuset. Antallet tilkallingsvikarer er i dag ca. 600 personer. Har også studentstillinger – Vi nærmer oss målet om ca. 500 tilkallingsvikarer og arbeider med alternative ansettelser, såkalte studentstillinger. En undersøkelse viste at de fleste av tilkallingsvikarene ved sykehuset var studenter. Student- stilling er en ordning som gir studenter en stilling med noe fast og noe fleksibel arbeidstid. Studentene kan jobbe på ulike avdelinger, men er fast på hver en- het i 18 måneder. Dermed får de en fast inntekt, fleksibilitet i for- hold til studier og organisatorisk kunnskap om sykehuset. Haukeland har per i dag rundt 50 studenter, men vil ansette flere. Fagbladet 9/2015 < 35 fbaargang2015 fbseksjonKON