SEKSJONSLEIAR Tilbod for tilsette i sjukehus Fagforbundet har eit sterkt engasjement i sjukehuspolitikken. Forbundet har mange tilsette og tillitsvalde som arbeider for at alle medlemmene våre skal ha eit godt vern og gode faglege tilbod også i sjukehusa. Fagforbundet har eit sjukehuskontor og ei vervegruppe som hjelper dei tillitsvalde lokalt. Seksjon kontor og administrasjon, SKA, har kjempa for å få sette vårt stempel på sjukehusengasjementet. Sjukehus omhandlar helse, men det betyr ikkje at det er berre helse- arbeidarar som held hjula i gang. SKA har som eit av mange mål, fokus på sjukehus. Vi tilbyr faglunsjar i alle fylker. Vi informerer om seksjonens yrkesfaglege tilbod, kva som er satsingsområde og samstundes står eit fagleg tema på dagsorden. I år er det etikk. Fagforbundet har og utdanningstilbod som høver for sjukehustilsette. Døme på det er eit høgskoletilbod i kunnskaps leiing. «Alle skal med eCademy har nettstudiet i Fagforbundet når vi Helsekoordinator og helseadmikjempar for løn, pensjon, nistrasjonssekretær. Dette er eit trygge arbeidsplassar og studie som dei har utvikla kompetente fagmiljø.» saman med Fagforbundet. No har mest alle utdanningsavdelingar i fylka kjøpt plassar på studiet, så mange får ei fin fagskoleutdanning som er spissa særskilt mot helsesekretærfaget og arbeidsområda i sjukehus. SKA har faggrupper for helsesekretærar, personaltilsette, økonomi og IKT som alle har eit blikk på område som omfattar sjukehus. Sjukehus treng ikkje berre helsearbeidarar, men og kompetente folk i alle støttefunksjonar. Alle skal med i Fagforbundet når vi kjempar for løn, pensjon, trygge arbeidsplassar og kompetente fagmiljø. Fagforbundet er der for deg som er tilsett i sjukehus. Britt Silseth Omdømmesjekk for folkevalgte For velferdsstaten presenterer på nettsidene sine fire tips for å sikre at kommunestyret ikke mister kontrollen ved konkurranseutsetting, privatisering, anbud, innleie av vikarer eller innkjøp. Omdømmesjekkens tips til spørsmål: 1) Hvem eier selskapet – og hvor mange datterselskaper, holdingselskaper og utenlandske oppkjøpsfond er del av eierstrukturen? 2) Finnes det offentlig informasjon om selskapet og dets eiere? 3) Er det noen kontroll med og innsyn i lønns- og arbeidsvilkår? 4) Hvilke vilkår gjelder for fagforeningene? VeVHersleb videregående skole og Oslo universitetssykehus har inngått en samarbeidsavtale om kvalitet i helsesekretærutdanningen. Ambisjonen er å utdanne landets beste helsesekretærer. De ønsker å øke rekrutteringen til helsesekretæryrket samt å heve kvaliteten i utdanningen. Sykehuset vil være med på å kvalitetssikre utdanningen og aktivt delta i utformingen av innholdet. Skolen får forutsigbare praksisplasser, hospitering for lærere og markedstilpasset utdanning. VeVSatser på ansatte med høyere utdanning På et felles møte for styrene i alle seksjonene i Fagforbundet samt Sektorpolitisk enhet var det full enighet om at Fagforbundet fortsatt skal engasjere seg for grupper med høgskoleutdanning. Sandra Herlung har siden januar i år arbeidet for å serve medlemmer med høgskoleutdanning i Seksjon kontor og administrasjon og Seksjon samferdsel og teknisk. Thomas Tallaksen har siden april hatt tilsvarende jobb i Seksjon kirke, kultur oppvekst og Seksjon helse og sosial. KESFoto: Jan Lillehamre NY UTDANNING: eCademy tilbyr nå et nettbasert fagskolestudium for dem som ønsker en kontorjobb i skolen eller å spille en sentral rolle i samarbeidet mellom skolens ansatte, elever og foresatte. Studentene lærer å bruke en moderne læringsportal og et system for skoleadministrasjon. Andre fagområder er kommunikasjon, samhandling, håndtering av mobbing og arbeid med møter. Studiet har følgende fagområder: • Administrasjon og kontorarbeid. • Service og relasjons- bygging. • Skolejuss, elev- og personalforvaltning. • Møter og sammen- komster VeVSkoleadministrasjonssekretær Vil utdanne landets beste helsesekretærer 38 < Fagbladet 9/2015 fbaargang2015 fbseksjonKON