ALLE TJENER PÅ G De ansatte og deres tillitsvalgte er fornøyd. De føler at de blir sett og hørt og tatt med på viktige avgjørelser. Samtidig får innbyggerne bedre tjenester, og kommunen sparer penger. Tekst og foto: PER FLAKSTAD V V arsomt flyttes den eldre mannen fra rullestolen til senga. Anne Prestvold er en av flere helsefagarbeidere i Songdalen kommune i Vest-Agder som har sagt seg villig til å jobbe annenhver helg, og på den måten fått en større stilling. Bedre jobb, større tilfredsstillelse – Når jeg er mer til stede, får jeg mer flyt i arbeidet, og da gjør jeg en bedre jobb for beboerne her på Songdalstunet, sier Prestvold. Belønningen for å jobbe hyppigere helg er 30 kroner i timen i ekstra helgetillegg for alle helgene hun jobber. – Pengene er selvsagt viktig. Men for meg handler dette også om at jeg føler meg sett, og at både politikere og ledelsen i kommunen viser at de verdsetter inn- Prosjektleder og hovedtillitsvalgt i Fagforbundet, Janne Slotte, forteller at kartleggingen av de ansatte har bidratt til å avlive en myte om at de ansatte ikke er fleksible. – Tvert imot dokumenterte intervjurunden at Songdalen har svært fleksible og endringsvillige ansatte. Dette førte til at styringsgruppa med politikere, administrasjonen og tillitsvalgte endret innstilling. Nå er de opptatt av å ta vare på de fleksible ansatte og skape en heltidskultur. På bakgrunn av dette har kommunen blant an- net innført bonustrappa (se egen faktasak), som gir høyere tillegg for hyppigere helgejobbing, sier hun. – Viktig for beboerne og viktig for meg En av dem som også sa ja til å være mer fleksibel, er Cecilie Ødegård. Hun begynte som vikar i den hjemmebaserte omsorgen, og fikk en 21 prosents stilling satsen min, sier som etter hvert ble «Vi har ingen ordninger hun. utvidet til 40 og se som er tredd ned over nere 62 prosent. – Jeg var på jobb omtrent like mange hodet på ansatte»Hun kombinerte helger tidligere også. Da kunne jeg på kort varsel få tilbud om vakter på fredag ettermiddag, lørdag morgen eller søndag. Og når du jobber i redusert stilling, takker du gjerne ja. Nå har jeg en oversiktig turnus. I tillegg utløser turnusen perioder med flere fridager etter hverandre. Avlivet en myte Da hun startet i 2001, fikk Anne Prestvold en 46 prosents stilling som var delt på tre ulike arbeidssteder. Gradvis har hun fått utvidet stillingen sin, først til 85 prosent gjennom et prosjekt i regi av kvalitetskommuneprogrammet, og så 92 prosent som en del av heltidsprosjektet i kommunen. 16 < Fagbladet 9/2015 JANNE SLOTTE det med å være per sonlig assistent. I dag har hun en full stilling ved demensavdelingen på Songdalstunet. – Jeg ønsket meg en større stilling, og sa i kartleggingen at jeg var villig til å bytte arbeidsplass, forteller hun. – Da ble det også lettere å gi henne full stilling, sier hovedtillitsvalgt Janne Slotte. Med full stilling, og en turnus som gir perioder på flere fridager sammenhengende, kan Cecilie planlegge livet sitt på en helt annen måte enn tidligere. – I tillegg er jeg mye mer til stede her på avdelingen, noe jeg opplever som viktig for beboerne som er spesielt avhengig av faste og trygge ram< mer rundt seg, sier Cecilie Ødegård. VERDSATT: Anne Prestvold (t.v.) jobber annenhver helg, og setter stor pris på ekstratillegget hun får for det. Sammen med assistent Meaza Giddey sørger hun for gode tjenester for beboerne. fbaargang2015 fbseksjonSAM