SEKSJONSLEDER Foreslå årets renholder Ingen jobber på en død planet – Det finnes ingen jobber på en død planet. Ordene kommer fra Sharan Burrow, generalsekretær i den internasjonale konføderasjonen for fagforbund (ITUC). Selvfølgelig har hun rett når hun peker på denne åpenbare sannhet. Bare så synd at ingen har fortalt dette til finansminister Siv Jenssen og resten av regjeringen mens de jobbet med statsbudsjettet for neste år. I statsbudsjettet for 2016 tar Norge lange skritt i feil miljøretning. Jeg ser ikke snev av grønt skifte. Når regjeringen øker prisen på kollektivreiser gjennom å øke momsen, gjør de det mindre attraktivt å reise kollektivt sammenliknet med bil. Forskjellen blir størst for de mange som reiser langt til jobben. For noen dager siden la Kystverket, Jernbaneverket, Veivesenet og Avinor fram en analyse av Norsk transportplan som viser at mengden gods som fraktes langes norske veier kan bli mer enn fordoblet i årene som I statsbudsjettet for kommer. De mener det er lite 2016 tar Norge lange man kan gjøre for å endre skritt i feil miljøretning. Jeg dette bildet, fordi det er ulike ser ikke snev av grønt skifte. typer gods som fraktes med bil, tog og båt, og at det sånn sett er liten konkurranse mellom disse alternativene. Selvsagt vet topp-politikerne våre om dette, men i stedet for å ta tak i disse utfordringene, legger regjeringen opp til en vekst i utslipp av klimagasser fram mot 2020. Det er positivt at regjeringen øker bevilgningene til kollektivtransport og foreslår en markert satsing på vedlikehold av jernbanen. Men økningen er langt unna det som skal til for å oppnå klimamålene. Hvis vi skal bli et lavutslippsland innen 2050, burde det vært satset langt mer på å ta i bruk alternativ energi. Norske verft er pr. i dag verdensledende på nullutslippsfartøy. Regjeringen burde brukt anledningen til å sikre denne industrien ved å ta nullutslippsferger i bruk langs kysten. Den sittende regjeringen har tydelig vist at de ikke tar klimautfordringene på alvor. Det burde bekymre langt flere enn meg. STEIN GULDBRANDSEN Nå er det på tide å sende inn forslag på hvem Fagforbundet skal kåre som årets renholder. Forbundet deler ut prisen på renholdernes dag 7. desember. Prisen deles ut til en person som i løpet av foregående år har ytt en spesiell innsats for renholdsfaget, sine kollegaer, kvalitetsutviklet renholdstjenes- Endringer for trafikkbetjenter Hva betyr den nye parkeringsforskriften for jobben som trafikkbetjent? 10. og 11. november møtes trafikkbetjenter fra hele landet på Hamar for å få vite mer om nettopp det. I tillegg blir det foredrag om hvordan bransjen utvikler seg teknologisk i Europa, lokale utfordringer for trafikkbetjentene, utveksling av erfaringer og siste nytt om opplæring og kompetanseheving i yrket. Det vil også bli anledning til å diskutere hvordan Fagforbundet jobber med endringene i yrket. OT Satser på ansatte med høyere utdanning På et felles møte for styrene i alle seksjonene i Fagforbundet samt Sektorpolitisk enhet var det full enighet om at Fagforbundet fortsatt skal engasjere seg for grupper med høgskoleutdanning. Sandra Herlung har siden januar i år arbeidet for å serve medlemmer med høgskoleutdanning i Seksjon kontor og administrasjon og Seksjon samferdsel og teknisk. Thomas Tallaksen har siden april hatt tilsvarende jobb i Seksjon kirke kultur oppvekst og Seksjon helse og sosial. KES Fagforbundet Seksjon helse og sosial (SHS) støtter arbeidet for å arrangere Yrkes-NM for profesjonelle ambulansearbei dere. Det er Emergency Medical Services Norway (EMS) som har invitert organisasjoner og helseforetak om praktiske og økonomiske bidrag. SHS har bevilget 30.000 kroner til et forprosjekt for å arrangere det første mesterskapet i Norge neste år. Thomas Renngård i EMS sier arbeidet hittil har vært basert på frivillig innsats. ten, er samfunnsengasjert og inkluderende eller på annen måte har utmerket seg gjennom sitt daglige arbeid – en som har ytt det «lille ekstra». Prisen kan kun tildeles medlemmer i Fagforbundet. Forslag kan du sende inn på fagforbundet.no/sst/aretsrenholder. OT Støtter NM for ambulansepersonell – Men for å få et NM i havn, trenger vi støtte både fra arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiverne. Hittil har Delta bidratt økonomisk, mens Nasjonal paramedicforening har bevilget penger og utnevnt en person til å sitte i arbeidsgruppa. Oslo universitetssykehus har fristilt en prosjektstilling på 50 prosent til tiltaket. – Vi presenterte prosjektet på Ambulanseforum i september, samtidig som vi opprettet hjemmeside og facebookside, sier Renngård. KES 38 < Fagbladet 9/2015 fbaargang2015 fbseksjonSAM