har blitt det normale Store deler av høsten har vært preget av nedbør og flom. Ansatte i vann- og avløpsetatene får den nye virkeligheten i fanget. Tekst: JARLE SAMUELSBERG Foto: WERNER JUVIK E E tter 13 år i vann- og avløpsetaten i Oslo merker driftstekniker Glenn Ytterdahl at regnskyllene er mye kraftigere. – Det som heter femårsflom – ekstremnedbør vi tidligere så hvert femte år – registrerer vi hvert år nå. Før kom det styrtregn nå og da, men ikke på samme nivå. Sammen med vikar og ingeniørstudent Guro Stokseth tar Ytterdahl oss med ned i grunnen under Oslo. Vi skal 30 meter ned i grunnfjellet, til de åpne bassengene i Sørvangen avløpsstasjon under Lysaker. Her fosser kloakken fra Oslo vest forbi, på vei ut til renseanlegget på Slemmestad. Kapasiteten er sprengt – Når vi har ekstreme regnskyll, er kapasiteten sprengt. Rørene i anlegget tar unna de normale nivåene, men toppene er høyere enn det de i sin tid ble dimensjonert for, sier Ytterdahl, som er overbevist om at vi nå ser en varig endring av klimaet. – Vi som jobber med å lede vannet, må innse at vi ikke har avløp som er dimensjonert for disse mengdene. Jeg er sikker på at klimaendringene er menneskeskapt. Uansett er det et faktum at vi må tilpasse oss det nye været. Vi vet hvilke områder i byen som er de svake punktene, hvor vi får oversvømmelser når de store regnskyllene kommer. Ytterdahl forteller at de som jobber i felten, har nær kontakt med ledelsen. – Det er klart vi diskuterer med sjefene våre. Hele tida. Vi informerer om det som skjer rundt i byen. Så er det møter med planetaten. Sjefene har sjøl jobba i driften, så de kjenner til de områdene som ikke klarer å ta unna vannet. Med publikum på laget Guro Stokseth er også sikker på at det nye været er menneskeskapt. – Det er mye forskning og dokumentasjon på at endrin- gene er forårsaket av oss. Nå kan regnskyllene vare et par timer, og det kommer like mye nedbør som det før kom i løpet av to måneder, sier hun. Glenn Ytterdahl har klare ideer om hva som må gjøres for at byen skal være rustet til å møte nedbørmassene som kommer. Problemet må angripes med nye og flere tiltak. – Vi må tenke på flere løsninger samtidig. Det er ikke nok bare å endre dimensjoneringen VANN- OG AVLØPSETATEN • Forsyner befolkningen med drikkevann og håndterer avløpsvannet. • Finansieres gjennom vann- og avløpsgebyrer. • Har ansvar for drift, vedlikehold og fornyelse av rense anlegg, ledningsnett og pumpestasjoner for både drikkevann og avløpsvann. • Andre viktige oppgaver er forvaltning av vannkildeområder, tilsyn med vassdrag, veiledning og informasjon til kunder, abonnenter og samfunnet for øvrig. Kilde: Vann- og avløpsetaten i Oslo av rør. Vi vil at også publikum tenker mer over vannforbruket sitt. At de forstår at alt vannet må finne et utløp. Dette er problemer som ikke bare kan overlates til avløpsetaten. 46 < Fagbladet 9/2015 fbaargang2015 fbseksjonSAM