Redigering: Per Flakstad Illustrasjoner: www.tonelileng.no Adresse: Fagbladet, Postboks 7003 St.Olavs plass, 0130 Oslo E-post: barespor@fagforbundet.no Sykepenger til støttekontakt SPØRSMÅL: Undertegnede har kontrakt som støttekontakt, den ble undertegnet da jeg var 69 år. Sitat fra kontrakten: «Oppdragstaker er ikke arbeidstaker. Ferie- og arbeidsmiljøloven gjelder ikke. Oppdragstaker gis rett til ferie, men kommunen betaler ikke feriepenger eller godtgjøring i ferie. Kommunen betaler ikke godtgjørelse under sykdom, men oppdragstaker har rett til sykepenger fra Folketrygden fra og med 17. fraværsdag.» Saken er den at jeg i april 2014 ble hofteoperert og sykmeldt i tre måneder. Etter kontrakten skal jeg fra og med 17. fraværsdag ha sykepenger. Svaret på dette, etter å ha snakket med konsulenten for støtteordningen, Nav og Fagforbundet lokalt, er de samme: Jeg fylte 70 år en måned før operasjonen, og etter fylte 70 år har jeg ikke krav på sykepenger. Dette er det ingen opplysninger om i kontrakten. Hvordan kan det ha seg at en slik tilleggsopplysning kommer inn på et senere tidspunkt. Er dette riktig og lovlig? Hvis jeg hadde blitt operert eksempelvis en måned før jeg fylte 70 år, vil dette også si at jeg da bare hadde hatt rett på sykepenger fram til jeg rundet 70? Jeg mener at jeg har rett til sykepenger i tråd med min kontrakt. G.K. SVAR: Norske kommuner benytter seg av et stort antall støttekontakter i en svært viktig omsorgsfunksjon. Det har lenge vært strid om avlastere, støttekontakter og lignende skal behandles som arbeidstakere eller som oppdragstakere. Arbeidsmiljøloven sier at alle som arbeider i annens tjeneste skal være omfattet av arbeidsmiljøloven. For kommunalt ansatte betyr det at man samtidig blir omfattet av det kommunale tariffavtalesystemet. I sum tilbyr arbeidsmiljøloven og tariffavtalene et godt utbygget vern på en rekke områder – blant annet ved sykdom. Høyesterett avsa en dom i 2013 som slo fast at en avlaster i Oslo kommune var arbeidstaker. En nylig dom fra Frostating lagmannsrett slår fast at en støttekontakt i Ålesund kommune er arbeidstaker. Student i utlandet SPØRSMÅL: Gjelder LOfavør Studentforsikring for meg som studerer i Nederland? H. B. SVAR: Student- og lærlingforsikringen består av Det første spørsmålet av betydning for deg er følgelig om du egentlig skal behandles som arbeidstaker. Jeg mener du skal det – og at du da er omfattet av det samme vernet som andre kommunalt ansatte. I så tilfelle skal du ha sykepenger på samme måte som alle andre kommunalt ansatte – fra første dag. I ditt tilfelle – hvis du skal forholde deg til kontrakten din – er du henvist til folketrygdloven. Du har her fått til svar at du ikke får sykepenger etter fylte 70 år. Folketrygdloven § 8-3 sier blant annet følgende: «Det ytes ikke sykepenger til medlem som er fylt 70 år.» Det ser derfor ut til at du har fått riktig svar fra dem du har snakket med. Spørsmålet er da om de kommunale tariffavtalene gir deg bedre rettigheter – og som du ville kunne gjøre gjeldende dersom du blir behandlet som arbeidstaker. Spørsmålet om sykepengerettigheter etter hovedtariffavtalen for arbeidstakere over 70 år kan jeg ikke gå nærmere inn på her. Kjetil Edvardsen, forbundsadvokat Jeg anbefaler deg å ta kontakt med Ansa, organisa en ulykkesforsikring og en standard sjonen for norske studenter i reiseforsikring. Reiseforsikringen gjelder utlandet. De har en studentforsikfor reiser på inntil 60 dager. Ulykkesforsikring som dekker reise, innbo og ringen gjelder for midlertidige opphold sykdom. Finn ut mer på www.ansa. utenfor Norden i inntil ett år. Som utenlandsstuno dent er ikke dette den rette forsikringen for deg. Magne Gundersen, forbrukerøkonom i Sparebank 1 Skader etter uhell med elektrisk rullestol SPØRSMÅL: Jeg er svært dårlig til bens, og bruker elektrisk rullestol når jeg er utendørs. Jeg har ikke en egen forsikring for dette, derfor lurer jeg på om eventuelle skader som jeg ved et uhell måtte påføre andre med min elektriske rullestol vil være dekket av innboforsikringen min?O. A. SVAR: Ja, forsikringen dekker rettslig erstatningsansvar for skade du i egenskap av privatperson påfører andre eller andres gjenstander. Forutsetningen er at rullestolen ikke kan gå fortere enn 25 km/t. Samlet erstatningsansvar er inntil 5 millioner kroner for hvert skadetilfelle. Egenandelen er 3000 kroner. Det som dekkes er personskade, det vil si død, skade eller sykdom som er påført en annen person. Ansvarsdekningen gjelder imidlertid ikke for skade på familiemedlemmer. I tillegg dekkes ting- skade, det vil si løsøre, dyr og fast eiendom som tilhører andre og som er påført fysisk skade. Her er det noen begrensinger i dekningen, blant annet for ting som du eier sammen med andre eller som du ikke eier, men som disponeres av eller på vegne av deg. Magne Gundersen, forbrukerøkonom i Sparebank 1 Fagbladet 10/2015 < 25 fbaargang2015 fbseksjonHEL