colourbox.com Foto: Fjell kommune HELSE OG SOSIAL Startskudd for mesterskap Tida fram mot oktober 2016 og neste års norgesmesterskap i helsearbeiderfaget går fort for dem som skal arrangere fylkesmesterskap og kåre fylkesmestre. Derfor var tillitsvalgte, lærere og ansatte på opplæringskontorer fra hele landet nylig samlet i Fagforbundets lokaler i Oslo. Her markerte de startskuddet for neste års Yrkes-NM. Toril Brodahl i Bli helsefagarbeider og ekspertdommer Yvonne Soggemoen presenterte en veileder med mange gode tips for dem som skal arrangere mesterskapene. Helsedirektoratet, Fagforbundet, Delta, Norsk Sykepleierforbund, Virke, KS og Spekter bidrar alle i forberedelsene til Yrkes-NM. KES Ærespris til Fjell kommune Faglig utviklingsarbeid har ført til et mangfold av tilgjengelige tiltak for mennesker med ulike psykiske utfordringer. Derfor fikk Fjell kommune i Hordaland Schizofrenidagenes ærespris for 2015 i regi av Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid. – Kommunen har sikret seg høy kompetanse på kartlegging, på foreldreveiledning og på å forstå sårbare barn. Det har ført til et mangfold av tilgjengelige tiltak for mennesker i ulik alder, i ulike kontekster og for ulike psykiske vansker, sa Elin Skogen da hun overrakte prisen. KES Støttekontakter er fast ansatt Frostating lagmannsrett har opprettholdt tingrettens dom om at en støttekontakt og avlaster i Ålesund kommune ikke skal betraktes som oppdragstaker. Barne- og ungdomsarbeideren mente hun hadde krav på syke- og feriepenger som arbeidstaker selv om hun hadde skrevet kontrakt som oppdragstaker. Medhold i retten Da hun ikke fikk dette, gikk hun, med støtte fra Fagforbundet, til sak mot kommunen. Hun fikk fullt medhold da tingretten behandlet saken i fjor. Men kommunen anket avgjørelsen. Nå har også lagmannsretten gitt henne medhold i at hun skal betraktes som ansatt. I domspremissene sier lagmannsretten blant annet at avtalen mellom barne- og ungdomsarbeideren og Ålesund kommune bekrefter en personlig arbeidsplikt. Arbeidsplikt Hun har plikt til å være avlaster, ikke plikt til å sørge for avlastning. Hun må også gi beskjed til kommunen hvis hun ikke kan gjennomføre arbeidsoppgavene sine ved for eksempel ferier, sykdom, reiser og liknende. Hun har med andre ord ikke anledning til å la andre ta over jobben for seg. Lagmannsretten mener også, i likhet med tingretten, at hun har et klart ansvar for å underordne seg kommunens ledelse. At kommunen har valgt ikke å ta styring over arbeidet, er ikke NY DOM: Støtte- kontakter og avlastere har krav på både syke penger og feriepenger. avgjørende for om hun er arbeids- eller oppdragstaker. Uenige om konsekvenser Både KS og Ålesund kommune mener at hele tjenesten må omorganiseres, og at både brukere og støttekontakter og avlastere vil miste frihet og fleksibilitet hvis tingrettens dom skulle bli stående. Da saken var oppe i tingretten, bestred Fagforbundet at konsekvensene vil bli så store som KS frykter. Tingretten mente at eventuelle konsekvenser ikke kunne tillegges vesentlig betydning, og lagmannsretten er enig i dette. Konklusjonen i lagmannsretten blir dermed at kommunens anke forkastes, og barne- og ungdomsarbeideren skal regnes som fast ansatt i kommunen som støttekontakt og avlaster. Tekst: PER FLAKSTAD 28 < Fagbladet 10/2015 fbaargang2015 fbseksjonHEL