Nye rutiner i hjemmebasert omsorg Når en bruker får vedtak om hjemmetjenester i Sør Varanger kommune, får han eller hun i vedtaksbrevet informasjon om rettigheter som angår tannhelse. Etter tre måneder får bruker anledning til å takke ja eller nei til gratis tannbehandling. Svaret legges inn i rapporteringssystemet Profil. Innmeldingsskjema og samtykkeerklæring sendes den offentlige tannhelsetjenesten. Tannhelsetjenesten innkaller deretter bruker for tilsyn og behandling, for deretter å lage et individuelt tilpasset munn- og tannstellkort. Munn- og tannstellkortet sendes tannkontakten i den enheten bruker tilhører. Tannkontakten legger prosedyren for brukers tannstell inn i Profil som tiltak. Munn- og tannhelsekortet fins deretter lett synlig hjemme hos bruker og er et verktøy som helsepersonell bruker daglig. Tannkontakten skal sørge for at bruker til enhver tid har riktig utstyr, og at prosedyrene blir fulgt. Tannkontakten er kontaktperson mellom enheten som bruker tilhører og tannhelsetjenesten, og skal gi nødvendig informasjon mellom enheten og tannhelsetjenesten. Tannkontakten har ansvar for opplæring av ansatte og vikarer på sin enhet. Helsepersonell som er ute hos bruker, har som regel med seg et nettbrett hvor de daglig rapporterer i Profil om prosedyrene for tannstell er fulgt. Dersom rutinene ikke blir fulgt, meldes det som avvik. Tannhelsetjenesten får melding om avvik i form av problemer, og bruker får da time til kontroll. Ansatte i alle enheter har ansvar for tannhelsen Utviklingssenter for hjemmetjenester (UHT) i Finnmark gjennomførte i 2012 og 2013 et prosjekt for å bedre tannhelserutinene for hele pleie- og omsorgssektoren i Sør Varanger kommune. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med pleie- og omsorgstjenesten og Tannklinikken Kirkenes. I tillegg kommer en mindre sosial tilværelse som gjerne følger dårlig ånde og brune tannstubber. De som har proteser, kan også få problemer med å snakke hvis ikke protesen er godt tilpasset. – Vi har derfor dannet ei ny arbeidsgruppe som skal jobbe med personsentrert omsorg og miljøbehandling. De skal se på muligheter for tilpasset tiltak overfor dem som motsetter seg hjelp til munn- og tannhygiene, sier Strønen. For å ivareta brukere som utsetter seg for helseskade, skal UHT også øke kunnskapen hos helsepersonell om tvangsbestemmelsene i Pasient- og brukerrettighetsloven. Et veldig privat hull Linda Reiersølmoen har erfart at både pleiere og brukere opplever munnen som et svært privat område. Det kan skape usikkerhet hos personell og motstand hos bruker. – Flytter du inn på et sykehjem, er du ofte institusjonalisert etter tre måneder. Da godtar du kanskje tannpuss selv om det gjør vondt. Bor du hjemme, kommer derimot helsepersonellet hjem til deg mer som gjester. Derfor støter hjemmetjenesten på ekstra utfordringer Tiltakene som ble innført etter prosjektperioden, omfatter 20 enheter. Helsepersonell følger nå de samme rutiner uansett om de arbeider i hjemmetjenesten, tjenester for funksjonshemmede, psykisk helsetjeneste eller sykehjemmene. Prosjektet ble driftet av midler fra Helsedirektoratet. hos beboere som trenger bistand til munn- og tannhygiene, sier hun. – Det er i noen tilfeller faktisk enklere å stelle noen nedentil. Munnhulen føles enda mer privat. Hjelpepleieren hadde 20 års erfaring fra hjemmebasert omsorg samt videreutdanning i psykisk helse og veiledning da hun begynte i prosjektet. Hun har sett at tannsettet til mange brukere har blitt lite ivaretatt i mange år, samt at det ikke fantes rutiner, bortsett fra den årlige samarbeidsavtalen mellom tannhelsetjenesten og kommunen, men som den enkelte ansatte ikke kjente til, og langt mindre brukerne. – Vi måtte forankre rutinene på et mye lavere nivå, sier hun. Tannkontaktene er bærebjelken Ifølge prosjektleder er det tannkontaktene som sørger for at alle nye rutiner fungerer. – Vi har derfor fulgt opp tannkontaktene tett i implementeringsfasen, forteller Linda Reiersølmoen. Kriteriene for å bli tannkontakt er at den ansatte har minst 50 prosent stilling, er engasjert og har evne til å organisere. fbaargang2015 fbseksjonHEL