OPPLÆRING: Det arrangeres kurs i konfl ikthåndtering for at ansatte skal være bedre i stand til å takle vanskelige situasjoner. OPPLÆRING: Det arrangeres kurs i konfl ikthåndtering for at ansatte skal være bedre i stand til å takle vanskelige situasjoner. Foto: Ola Tømmerås utstyr og påse at alarmer for å tilkalle hjelp virker. • Informere om aggresjon i henvisning til andre avdelinger. Noen av forbedringene er omfattende og kostnadskrevende. Andre kan gjennomføres raskt, slik som undervisning, trening med simulering og innføring av strategier for risikovurdering. Meldingene vi har mottatt viser at spesialisthelsetjenesten har mange utfordringer knyttet til pasientenes og persona- lets sikkerhet – i et behandlingsmiljø og en arbeidssituasjon som til tider kan oppleves som dramatisk. Meldeordningens oppgave er å rette oppmerksomheten mot mulige systemforbedringer. Det er viktig å forebygge vold og aggresjon, ikke bare av hensyn til medpasienter og personale, men også av hensyn til den som utøver vold – for det er mange som rammes når noen slår. Spesialisthelsetjenesten har plikt til å melde fra om betydelig personskade på pasient som følge av ytelse av helsetjeneste eller ved at en pasient skader en annen. Det skal også meldes fra om hendelser som kunne ført til betydelig personskade. Under mottoet Melde for å lære lager Meldeordningen læringsnotater som skal være til hjelp under forbedringsarbeidet. Det vurderes om Meldeordningen skal utvides til å gjelde primærhelsetjenesten, og om også pasienter kan melde fra om uønskede hendelser. Referanse: Krogstad U, Saastad E, Enger Ø, Kolseth A, Hafstad E, Flesland, Ø. Meldinger om vold og aggresjon i spesialisthelsetjenesten – et pasientsikkerhetsperspektiv. Læringsnotat fra Meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten 2015. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, 2015. Fagbladet 10/2015 < 41 fbaargang2015 fbseksjonHEL