SEKSJONSLEDER Kommer gjerne tilbake neste år Om lag 100 helsesekretærer, bidrar med sine egne historier, helsefagarbeidere og sykeplei-gjør inntrykk og gir kunnskap ere deltok på den niende som ingen lærebok kan måle seg To nye merkedager for yrkene våre Det er nærmere 70 yrkesgrupper i Seksjon helse og sosial i Fagforbundet. Jeg vil trekke fram to av dem – aktivitører og portører. Mange yrkesgrupper har egne merkedager for å gjøre litt ekstra stas på deg og den jobben du gjør. Aktivitørene har sin merkedag den andre tirsdagen i juni, og portørenes dag er den 4. februar. Aktivitører legger til rette for meningsfulle aktiviteter for mange grupper i helse- og sosialsektoren. Pasienter og brukere motiveres og inspireres til et rikere liv gjennom ulike kulturelle, sosiale og fysiske aktiviteter. Fagforbundet ser med bekymring på at enkelte virksomheter kutter ned på aktivitørstillinger når budsjettene er trange. Det er svært kortsiktig tenkt. Aktivitørene bidrar til mestring og rehabilitering – og er derfor en lønnsom investering. Innsatsen for å bedre brukernes livskvalitet og funksjonsnivå både fysisk, psykisk og intellektuelt, bør verdsettes enda høyere. I januar i år ble endelig portør «Aktivitørene har faget godkjent i norsk utdanning. sin merkedag den Fagforbundet var tungt inne i andre tirsdagen i juni prosessen for å få det på plass. Nå og portørenes dag er er både ansatte og ledere klare for den 4. februar.» å få fram de første til fagbrev. Det er ikke nok med en læreplan for å bygge et nytt fag. Derfor har Fagforbundet, Spekter og Delta tatt initiativ til et pilotprosjekt for å få utviklet undervisningsopplegg for ansatte i sykehusene som ønsker å ta fagbrevet. Piloten foregår ved Helse Bergen, Stavanger Universitetssykehus og St. Olavs hospital i Trondheim. Vi håper mange fra videregående opplæring vil søke læreplass i portørfaget. Aktivitører og portører – vi setter stor pris på den viktige jobben dere gjør! Raymond Turøy samspill-konferansen i slutten av oktober. Over halvparten av dem som svarte på evalueringsskjemaet, var storfornøyd med innholdet. Michael Anderson (som er født uten armer og bein) og Pål Eikrem (som er rammet av ALS) høstet mange godord i oppsummeringen. Det gjorde også Per Fuggeli. – Foredragsholdere som Kritiske til enda mer registrering med, sier Iren Luther, nestleder i Fagforbundet Seksjon helse og sosial (SHS). Hun er derfor ikke overrasket over at nettopp disse slo godt an. Samspillkonferansen arrange- res årlig av Fagforbundets faggrupper for helsefagarbeidere, for sykepleiere og for ledere i helse- og omsorgssektoren. KES Ny rådgiver i seksjonen Aina Larssen (33) begynte nylig I samme etat hadde hun i et ettårig vikariat som rådgiver tidligere en merkantil stilling i Seksjon helse og ved Aline barnevernsosial (SHS). Hun er senter. Hun har utdannet hjelpepleier, dessuten vært og begynte sin tilsynsfører for barn og yrkeskarriere i Bolig og ungdom i fosterhjem avlastning for barn og og beredskapshjem. unge med psykisk En periode arbeidet utviklingshemming. hun også på en akutt Aina Larssen Larssen har vært barnevernsinstitusjon. plasstillitsvalgt i mange år og Som rådgiver skal Aina hovedtillitsvalgt i Barne- og Larssen primært arbeide med familieetaten de siste seks barnevern, integrering, psykisk årene. helse og rus. KES – Når vi oppretter et helse- register, må vi veie hensynet til personvern opp mot mulige gevinster for samfunnet og for tjenestekvaliteten, sier Raymond Turøy, leder i Fagforbundet Seksjon helse og sosial (SHS). Slik kommenterer han forslaget fra Helse- og omsorgsdepartementet om å opprette et nytt register for kommunale helse- og omsorgstjenester: kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). Sammen med Norges Handikapforbund og Pensjonistforbundet har Fagforbundet sendt et høringssvar hvor de uttrykker bekymring for at det nye registeret vil legge ytterligere press på ansatte for å registrere og rapportere uten at gevinsten er tilsvarende stor. – Vi er også redd for at pasientenes og brukernes rettigheter svekkes, sier Turøy. Kvaliteten på dataene i slike registre kan ikke bli presise nok til å få den nytteeffekten de er tiltenkt, mener de tre forbundene. – Ikke fordi ansatte registrerer for dårlig, men fordi virkeligheten i kommunal helse-, pleie- og omsorgstjeneste ikke lar seg fange i et slikt register, hevder SHS-lederen. KES 42 < Fagbladet 10/2015 fbaargang2015 fbseksjonHEL