KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST colourbox.com Sortland best for barn og ungdom Sortland kommune i Nordland er kåret til årets beste barne- og oppvekstkommune i Norge. Kommunen ble i november hedret for blant annet prosjektet «Ung i Sortland» som koordinerer flere typer oppvekstarbeid. Oppvekstplanen «Stolt» ble vedtatt i 2014, og er utarbeidet i tett samarbeid med barn og unge i kommunen. – Prisen er et symbol for det vi har jobbet for, sier leder i Sortland ungdomsråd, Petter Hov Jacobsen, til Vesterålen online. – Dette er et langsiktig arbeid som gir resultater, derfor er det ekstra hyggelig at andre legger merke til det, sier rådmann Rolf Lossius. PF Støttekontakt og avlasterskal være fast ansatt Etikkpris til Kirketorget i Moss Moss kommune har fått KLP-prisen «Ikke for enhver pris» for arbeidet med å ruste opp kirketorget i byen. Da kirketorget skulle rustes opp til byens sosial rom, ble det stilt krav til steinleverandørene på områder som arbeidstakerrettigheter og menneskerettigheter. – Vi hadde både politisk vilje til å ta disse spørsmålene på alvor, og vi hadde kunnskap i organisasjonen til å håndtere dem, sa en fornøyd ordfører Tage Pettersen da han mottok prisen i november. I juryens begrunnelse heter det at kommunen har jobbet målrettet med etikk, arbeidsforhold og miljø under hele prosessen. PF Frostating lagmannsrett har opprettholdt tingrettens dom om at en støttekontakt og avlaster i Ålesund kommune skal betraktes som fast ansatt arbeidstaker og ikke opp dragstaker. Barne- og ungdomsarbeideren mente hun hadde krav på sykepenger og feriepenger som arbeidstaker, selv om hun hadde skrevet kontrakt som oppdragstaker med kommunen. Da hun ikke fikk dette, gikk hun, med støtte fra Fagforbundet, til sak mot kommunen. Hun fikk fullt medhold da tingretten behandlet saken i februar i fjor. Men kommunen anket avgjørelsen. Nå har også lagmannsretten gitt henne medhold i at hun skal betraktes som ansatt. Arbeidsplikt I domspremissene sier lagmannsretten blant annet at avtalen mellom barne- og ungdomsarbeideren og Ålesund kommune bekrefter en personlig arbeidsplikt. Hun har plikt til å være avlaster, ikke plikt til å sørge for avlastning. Hun må også gi beskjed til kommunen hvis hun ikke kan gjennomføre arbeidsoppgavene sine ved for eksempel ferier, sykdom, reiser og liknende. Hun har med andre ord ikke anledning til å la andre ta over jobben for seg. Lagmannsretten mener også, i likhet med tingretten at hun har et klart ansvar for å underordne seg kommunens ledelse. At kommunen har valgt ikke å ta styring over oppgavene og arbeidet, er NY DOM: Støttekontak ter og avlastere har krav på både sykepenger og feriepenger. ikke avgjørende for om hun er arbeids- eller oppdragstaker. Uenige om konsekvenser Både KS og Ålesund kommune mener at hele tjenesten må omorganiseres, og at både brukere og støttekontakter og avlastere vil miste frihet og fleksibilitet hvis tingrettens dom skulle bli stående. Da saken var oppe i tingretten, bestred Fagforbundet at konsekvensene vil bli så store som KS frykter. Tingretten mente at eventuelle konsekvenser ikke kunne tillegges vesentlig betydning, og lag mannsretten er enig i dette. Konklusjonen i lagmannsretten blir dermed at kommunens anke forkastes, og barne- og ungdomsarbeideren skal regnes som fast ansatt i kommunen som støttekontakt og avlaster. Tekst: PER FLAKSTAD Foto: KLP 28 < Fagbladet 10/2015 fbaargang2015 fbseksjonKIR