Fagforbundet: TRUER BARNEHAGE- GIGANT MED SØKSMÅL Hvis Bergen kirkelige fellesråd velger å gå videre med planene om å skille ut deler av virksomheten i aksjeselskaper, varsler Fag- forbundet søksmål. Tekst: PER FLAKSTAD B B ergen kirkelige fellesråd driver i dag 20 barnehager i Bergen. Noen av dem er allerede egne aksjeselskaper som er kjøpt opp av fellesrådet, andre er rene menighetsbarnehager. For å fi nansiere oppkjøp og nybygg har fellesrådet tatt opp 420 millioner kroner i lån. Nå planlegger fellesrådet å skille ut driften i en kon sernstruktur med Akasia Holding AS som konsernspiss med fem aksjeselskaper: Akasia Barnehage AS, Akasia Eiendom AS, Akasia Eiendomsforvaltning AS, Akasia Regnskap AS og Akasia Kirke og Gravplass AS. Mange av Fagforbundets medlemmer som i dag er ansatt i Bergen kirkelige fellesråd, vil etter planen få overført ansettelsesforholdet sitt til et av disse sel skapene. Konsekvenser ikke avklart Fagforbundet reagerer på fellesrådets planer, og i et brev til Bergen kirkelige fellesråd skriver forbundsadvokat Børge Benum at selskapsdannelsen er i strid med kirkelovens paragraf 14, og at drøftingsplikten med de tillitsvalgte ikke er oppfylt. Benum skriver også at prosessen overfor menighets rådene er kritikkverdig. Etterforbundets oppfatning er rådene bedt om å gi tilbakemelding på om de ønsker å være med på selskapsdannelsen uten at de økono miske og juridiske konsekvensene er tilstrekkelig avklart. Fagforbundet har varslet søksmål hvis fellesrådet går videre med planene. Betydelig gjeld Det nye selskapet vil overta en gjeld på over 500 mil lioner kroner, og ifølge Fagforbundet er det uklart hvilke konsekvenser dette vil kunne få for menighetsrådene og deres medlemmer. Forbundet mener også at oppgaver som fellesrådet er pålagt å gjøre, ikke uten videre kan overføres til andre rettssubjekter, for eksempel aksjeselskaper. Ved å gjøre dette, forsvinner blant annet beskyttelsen mot å kunne gå konkurs. Forbundet vil stoppe planene «Menighetsrådene kan ganske enkelt ikke ta stilling til selskapsdannelsen før de helt sentrale spørsmål om lovlighet i forhold til kirkelovens § 14, og om eventuelt på hvilke vilkår DnB samtykker til gjeldsovertakelse og hvilke konsekvenser dette kan få for menighetsrådene er nærmere redegjort for,» skriver forbundsadvokat Benum. Fagforbundet mener derfor prosessen må stanses inn- til menighetsrådene kan få avklart dette. Fellesrådet avviser Bergen kirkelige fellesråd bestrider anførslene og påstandene til Fagforbundet i et svarbrev: SØKSMÅL: Dersom Bergen kirkelige fellesråd fortsetter sine konsernplaner for blant annet barnehagedrift, truer Fagforbundet med å saksøke dem. 16 < Fagbladet 10/2015 fbaargang2015 fbseksjonKON