KOMMUNALE PENSJONSFOND Foto: Robert S. Donovan, Flickr Foto: Loco Steve, Flickr Hvor går grensene for hva kommunale pensjonskasser kan investere i? De kom munale pensjonsfondene i Oslo og Bergen har Folketrygdfondet som forbilde. Tekst: VEGARD VELLE P P ensjonskassene har etiske retningslinjer som setter rammer for hvilke selskaper de kan investere i. – Vi er ikke sånn som oljefondet, som går på 7000 generalforsamlinger i året. Vi har mest små eierposter, sier Bjørn Eknes, sjef i Bergen kommunale pensjonskasse. Pensjonskassens 13 milliarder kroner investeres slett ikke i all form for virksomhet. Det kommunalt oppnevnte styret har pålagt fondet flere begrensninger. Disse inkluderer barnearbeid, tvangsarbeid, arbeid som kolliderer med ILO-konvensjonen, korrupsjon, selskaper som diskriminerer for eksempel kjønn, eller selskaper med store forurensninger i det ytre miljø. Etiske forbilder Pensjonsfondet i Bergen er blant de ti største aksjonærene i det private equity-firmaet Icon Capital, som blant annet er medeier av Unicare, den største drifteren av private sykehjem i Oslo. – Private equity-fonds som Icon er ikke svartelistet ut fra våre etiske retningslinjer per i dag. Finansavisen kommenterte investeringen vår i Icon for en stund tilbake, og et styremedlem stilte spørsmål, men vi har ikke hatt noe press på å trekke investeringen, forteller Eknes. I praksis skjeler pensjonsfondet i Bergen til Statens pensjonsfond ut- land, som offentliggjør hvilke selskaper de holder seg unna. Hvert år tar bystyret i Bergen kommune årsberetningen til Bergen kommunale pensjonskasse til orientering. Nei til tobakk, kull og bomber Også Oslo Pensjonsforsikring AS holder seg unna flere bransjer. – Vi holder oss unna våpenselskaper som investerer i klasevåpen eller som selger våpen til spesielle land, selskaper som krenker menneskerettigheter eller som begår grove miljøskader, tobakkselskaper og firmaer som er store innenfor kull eller olje, opplyser investeringsdirektør Kjetil Houg. Sterkere føringer på miljø I byrårdserklæringen til Ap, SV og MDG i Oslo heter det at byrådet vil starte arbeidet med å sikre at investeringsstrategien til Oslo Pensjonsforsikring holder en høy etisk profil både når det gjelder miljø, menneskerettigheter og folkerett. Finansbyråd Robert Steen (Ap) bekrefter at de vil ha sterkere miljømessige og bærekraftige føringer på investeringene. Han har ikke rukket å tenke over om flere hensyn skal tas. > Fagbladet 10/2015 < 33 fbaargang2015 fbseksjonKON