Etikk og samfunnsansvar i Folketrygdfondet FOLKETRYGDFONDET• Er Statens pensjonsfond i Norge, opprettet i 1967. • Forvalter rundt 196 milliarder kroner – tilsvarende fem prosent av aksjemarkedet. • Investeringene er fordelt mellom aksjer (60 prosent) og renter (40 prosent). • 85 prosent av porteføljen investeres i Norge, resten i Norden. • Har rundt 50 selskaper i porteføljen. • Oppdragsgiver er Finansdeparte- mentet. selskapet. • Positiv utvelgelse – å velge de beste. • Negativ filtrering – å velge vekk selskaper investoren ikke liker. • Uttrekk – å ta ut verstinger innenfor enkelte områder, for eksempel kjemikalieselskaper som er kjent for å forurense eller selskaper som investerer i porno. Har tilgang på ledelsen Folketrygdfondet har ofte en eierandel på fem–ti prosent i selskapene. Det betyr at de får tilgang på ledelsen og styrelederen. Folketrygdfondet kan, på grunn av sin størrelse, ikke la være å engasjere seg i eierskapsspørsmål. Derav følger også fondets investeringsstrategi. – Vår metode er dialog. Vi ber om rapportering og tiltak, men deltar også på generalforsamlingen. Stemmer vi imot en sak, forklarer vi hvorfor og legger begrunnelsen ut på nettsida vår. Virker ikke dialogen, er generalforsamlingen eiernes arena, og der kan det være aktuelt å legge fram saker selv, forteller Bastiansen. Foto: Bjarne F. Refsnes, Gabler P-kasse KLP Kommunale pensjonskasser ser til Folketrygdfondet for å lære. Fondets investeringsstrategi er å dytte eierne i riktig retning. Folketrygdfondet investerer i tråd med rådene til etikkrådet i Statens pensjonsfond utland. For eksempel har Folketrygdfondet trukket seg ut av Swedish Match, som produserer snus. Men den sentrale tanken rundt bærekraftige og etiske investeringer går ut på å påvirke eierne. – Når vi tar opp ulike spørsmål, opplever vi å bli tatt på alvor, forteller Nils Bastiansen, leder av aksjeavdelingen i Folketrygdfondet. Fire utvelgelsesmetoder Folketrygdfondet investerer pengene fra vår felles, nasjonale forsikringsordning, folketrygden, totalt rundt 196 milliarder kroner ved siste rapportering. Summen tilsvarer fem prosent av det norske aksjemarkedet. Bastiansen nevner fire metoder for å sortere selskaper Folketrygdfondet investerer i: • Eierskapsutøvelse og dialog med – Manglende miljø- og samfunnsansvar kan være ulønnsomt, sier Bastiansen, som trekker fram eksempler på verstinger: Volkswagen som jukset med utslippene, TeliaSonera som ble tatt i korrupsjon, fiskeoppdrettsselskaper som er rammet av lakselus, og Yara for ulovlige utslipp. STORE SUMMER: En rekke store kommuner har egen pensjons- kasse. I oversikten over er de rangert etter størrelse. Vil fjerne lakselus og utslipp Utgangspunktet er ifølge Bastiansen å kjenne selskapet godt og ta opp aktuelle problemstillinger direkte. For eksempel har Folketrygdfondet diskutert lakselus med oppdrettsselskaper og drivstoffkostnader med shippingselskaper. For best mulig å være i stand til å ta gode beslutninger rundt investeringer, legger fondets medarbeidere store krefter i å forstå selskapene de inve sterer i. Hvilken bedriftskultur har firmaet? Hvilke risikoer tar det, og hvordan håndterer firmaet risikoene? ETIKK OG MILJØ: Investeringsdirektør Nils Bastiansen i Folketrygdfondet er opptatt av at fondet skal ha bærekraftige og etiske investeringer. Foto: Vegard Velle 34 < Fagbladet 10/2015 fbaargang2015 fbseksjonKON