Foto: Scanpix Foto: colourbox.com Kirkevergen opplyser at 18 av 25 menighetsråd er positive til å gå inn i en selskapsdannelse slik fellesrådet legger opp til. – Ingen har så langt sagt nei, men en håndfull av menighetsrådene er ikke klare ennå. Vi har satt en betenkningstid på to år, slik at det er fullt mulig å slutte seg til senere, sier Nyland. Sier de må legge ned eller selge Ifølge Bergen kirkelige fellesråd er det nødvendig å skille ut deler av virksomheten i ulike aksjeselskaper fordi dagens virksomhet er lite forenelig med kirkelovens bestemmelser. I dag er BKF Akasia underlagt fellesrådet, mens Akasia AS er et privatrettslig selskap. Driften er underlagt ulike juridiske og økonomiske rammebetingelser. Ved å samle virksomheten, vil hele Akasia kunne styres etter samme juridiske regelverk og økonomiske rammevilkår. Alternativet til å flytte virksomheten vil ifølge fellesrådet være at deler av dagens virksomhet i Akasia BKF enten må legge ned eller selges. Salg er lite realistisk, siden barnehagene er små og ligger delvis på kirkelig grunn. Bekymret for konsekvensene De tillitsvalgte i Fagforbundet og Delta i Bergen har lenge vært skeptisk til at menighetene skal bli aksjeeiere og at mange av de ansatte vil bli overført fra fellesrådet til de nye aksjeselskapene. – Vi mener våre medlemmer står i fare for å miste rettigheter, blant annet i form av lavere pensjon siden de går fra en ytelsesordning til en dårligere innskuddsordning. I tillegg vil alle som er over 55 år miste retten til AFP, sier rådgiver Trude Haukås ved Fagforbundets kompetansesenter i Hordaland. – Det er første gangen vi ser en slik kommersiell tenkning fra et fellesråd, og vi er svært bekymret for hvilke konsekvenser dette kan åpne opp for, sier hun. – Tenker ikke kommersielt Kjell Bertel Nyland avviser at de tenker kommersielt: – Vi mener tvert imot at etableringen av en slik selskapsstruktur vil bidra til å sikre arbeidsplasser for de ansatte. Våre menighetsbarnehager går i dag med underskudd, og ved å samle barnehagedriften i et aksjeselskap sørger vi for gode rammebetingelser for driften, sier kirkevergen. – Selvsagt erkjenner vi at det handler om tariffavtaler og pensjoner når ansatte skal overføres fra fellesrådet til et aksjeselskap. Men vi har vært tydelig på at ingen ansatte skal tape noe på dette, sier han. Ønsker rask avklaring Fellesrådet skriver i svarbrevet til Fagforbundet at ingen av partene vil være tjent med en langvarlig prosess for domstolene, og avslutter med at det er helt nødvendig å gjøre endringene raskt for å rydde opp i fellesrådets misforhold til kirkeloven og for å sikre fortsatt virksomhet i menighetsbarnehagene. GRAVPLASS AS: Ett av aksjeselskapene vil være Akasia Kirke og Gravplass AS. FORNUFTIG: Kirkeverge Kjell Bertel Nyland mener Fellesrådet har funnet en organisering som er både lovlig og fornuftig. 18 < Fagbladet 10/2015 fbaargang2015 fbseksjonSAM