FOKUS Hanna Kvamsås Rådgiver i Fagforbundets Seksjon samferdsel og teknisk. I Norge eksisterer det et kommersielt og politisk press for å konkurranseutsette den kommunale avfallshåndteringen. I flere andre europeiske land ser utviklingen nå ut til å snu. Europa rekommunaliserer renovasjonen KS Bedrift viser i sin rapport Avfallsbedriftenes samfunnsnytte nasjonalt og regionalt at land som Storbritannia, Tyskland og Frankrike ønsker sterkere offentlig styring og tjenester tilbake i offentlig regi. Det er de dårlige erfaringene med privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester som har ført til at stadig flere lokale myndigheter ønsker rekommunalisering av tjenester som renovasjon, vannforsyning, energitilførsel og offentlig transport. Behov for bedre kvalitet, kostnadsbesparelser og mulighet for større politisk kontroll over strategiske bransjer og ressurser, er viktige grunner for ønsket. Tidligere ble det argumentert for at åpne markeder og fri konkurranse ville bidra til kostnadseffektivitet og bedre kvalitet på tjenestene. Erfaringer fra avfallsbransjen har ikke kunnet vise noen kostnadsgevinst ved privatisering. Flere europeiske land kan heller vise til reduserte kostnader etter at de valgte å ta tilbake avfallstjenestene. Noen årsaker er de mulighetene egenregi gir for langsiktig samfunnsplanlegging og mer helhetlige investeringer framfor jag etter profitt, samt reduserte kostnader knyttet til selve anbudsprosessene og kontroll av de konkurranseutsatte tjenestene. I Norge har DeFacto gjort en kartlegging av husholdningsrenovasjonen i landets 20 største kommuner i 2015. Den viser at renovasjon i offentlig regi kan være rimeligere enn anbudsutsatt renovasjon. En oversikt over gebyrutviklingen i tiårsperioden 2004–14 viser at årsgebyret for husholdningsavfall i 2014 i gjennomsnitt var 10,6 prosent høyere i kommuner der søppelinnhentingen fra husstandene var satt ut til private aktører. I tillegg kommer det fram at konkurranseutsetting og privatisering i stor grad har negative konsekvenser for arbeidstakerne. I Norge går privatisering og lagre, destruere og gjenvinne husholdningsavfallet fra alle private norske hjem. Samtidig slår loven fast at gebyret som innbyggerne betaler for denne lovpålagte tjenesten ikke skal overstige kommunens kostnader knyttet til avfallshåndteringen – selvkostprinsippet. Målet med den lovpålagte begrensningen av kommunale avfallsgebyr har vært å sikre at den ekstra skatten øremerkes for renovasjon og hindrer at kommunene bruker renovasjonsgebyret for å finansiere andre kommunale velferdstjenester. Samtidig er renovasjon blitt en næring det er mulig å tjene mye «I Tyskland er en av hovedgrunnene bak ønsket om å rekommunalisere avfallstjenestene å få få slutt på inntektsdumpingen i bransjen.» kon kurranseutsetting i ulike bransjer hardest ut over de ansattes pensjonsvilkår, jobbsikkerhet og framtidsutsikter. I Tyskland er en av hovedgrunnene bak ønsket om å rekommunalisere avfallstjenestene å få få slutt på inntektsdumpingen i bransjen. Etter forurensningsloven er det kommunenes plikt å samle inn, penger på, melder DeFacto i sin kartlegging. Høy utgiftsvekst og høyt gebyrnivå for innbyggerne i kommuner med anbudsutsatt renovasjon har gitt grunnlag for høy økonomisk fortjeneste hos flere av de større private renovasjonsbedriftene i Norge. RenoNorden har vært en markeds ledende aktør på husholdningsavfall i en årrekke. Denne 36 < Fagbladet 10/2015 fbaargang2015 fbseksjonSAM