AKTUELT Bedrifter skal tvinges til å ta inn lærlinger Bedrifter som ikke har læreplasser, kommer til å bli utelukket fra en rekke kontrakter med det offentlige. Det går fram i et nytt lovforslag regjeringen la fram i januar. Kravet om lærlinger skal også gjelde utenlandske bedrif ter. Det endelige forslaget skal ut på høring, og LO-sekretær Trude Tinnlund er så langt fornøyd med forslaget. Unge vil jobbe lenge Over seks av ti i alderen 18 til 29 år er innstilt på å stå lenge i jobb. Førtiåringene derimot vil gå av tidligere, viser en ny undersøkelse. 65 prosent av nordmenn i alderen 18 til 29 år er innstilt på å jobbe etter at de fyller 67 år, viser en lands-hensiktene med pensjonsreformene – Å få en skikkelig oversikt over dekkende undersøkelse Opinion har er nettopp å stimulere til at folk står pensjonsordningen, spare regelutført for Kommunal pensjonskasse lenger i jobb, sier pensjonsøkonom messig og nedbetale på gjeld før du (KLP). Øyvind Røst i KLP. går av med pensjon, er noen av de – Det er svært positivt at de unge Holdningene til førtiåringene be-viktigste grepene du kan ta i førtier innstilt på at de må jobbe lenger. kymrer ham mer. I alderen 40•49 år årene. Dette er ekstra viktig for dem Det kan se ut som de har fått med svarer bare 32 prosent at de vil stå som ønsker å gå av tidlig, sier penseg at det må til. Vi lever lenger, og i jobb når de blir 67 år eller eldre. sjonsøkonomen i KLP. colourbox.com Forutsigbar, kjønnsnøytral og livsvarig I dag har vi som jobber i offentlig sektor mellom arbeidstaker, arbeidsgiver og for-tidligpensjoner var at sliterne skulle få gå en forutsigbar pensjon, en pensjon vi sikringsgiver. Derfor kan den bli tryggere av med pensjon når muskler og skjelett kan leve av og som varer livet ut. Pen-og mer forutsigbar enn en innskudds-begynte å svikte. Det kan vi i offentlig sjonsordningen gjør det mulig å gå av før pensjon. Men den har noen mangler. sektor, mens AFP-ordningen i privat ordinær pensjonsalder, og den er lik for Vi vet ikke sikkert om pensjon blir sektor etter min mening er for vilkårlig. kvinner og menn. En eventuell omleg-en del av vårens tariffoppgjør, men det Ordningen faller bort om du mister ging av pensjonsordningen må ivareta virker som om mange er opptatt av at jobben, om bedriften går konkurs, om disse kvalitetene. Men, det er behov for vi i alle fall begynner å snakke du bytter jobb fra offentå se nærmere på ordningen. Selv om den sammen. Det har Fagforbun-lig til privat sektor «Vi må finne en er god per i dag, så vil den ikke være det det sagt ja til. etter fylte 55 år og så bedre løsning enn for yngre mennesker. Årsaken er leve-Vi er langt fra målet om videre. Skal vi legge om i privat sektor.» aldersjustering. enighet om en ny AFP-ordningen vår, må Et utvalg nedsatt av Arbeids-pensjonsordning, vi finne en bedre løsning og sosialdepartementet har men allerede nå ser vi at AFP enn de har i privat sektor. sett på framtidas offentlige og tidligpensjon kommer til Fagbevegelsen har en felles utfordring pensjonsordning. De har lagt å bli vanskelig. Målet med når det gjelder pensjon. Vi skal sørge fram en modell som er kjønns-AFP-ordningen og andre for at medlemmene har en mest mulig nøytral, livsvarig og forholdsvis forutsigbar pensjon, og at de kan møte forutsigbar. Ordningen bygger alderdommen uten å være redd for på folketrygdens modell, økonomien sin. Veien til mer like og mer der man bygger opp en rettferdige pensjoner må være å heve pensjonsbeholdning. nivået i privat sektor, ikke å senke nivået Forslaget fordeler Mette Nord, forbundsleder i offentlig sektor. Det kan bli tøft å nå framtidig risiko dette målet, men det er riktig vei å gå. 6 < Fagbladet 2/2016 fbaargang2016 fbseksjonKIR