– Det er viktig å understreke at dagens lov- og avtaleverk svarer på bemanningsutfordringene i helsesektoren. Eventuelle endringer i arbeidstida er isolert sett ingen løsning på dette problemet. Økt bemanning og flere hele stillinger er løsningen, sier Nord. Hver fjerde arbeidstaker i Norge jobber skift eller turnus. For disse foreslår utvalget endringer i gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid, arbeidsfri og utarbeidelse av turnus- og skiftplaner. Arbeid mellom klokka 21 og 23 skal ikke lenger være nattarbeid, men defineres som kveldsarbeid, dersom arbeidstakeren er enige. Uenig mindretall Et mindretall på tre av elleve eksperter flagget uenighet i Arbeidstidsutvalget om flere av forslagene, blant annet turnus- og skiftordninger. < Arbeidsgiver kan uten å avtale med verken tillitsvalgt eller arbeidstaker bestemme følgende om gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid: • Arbeidstida skal ikke overstige 10 timer i løpet av 24 timer. • Arbeidstida skal ikke overstige 48 timer i løpet av 7 dager. (Dette er det samme som ar beidsgiver i dag kan avtale med arbeidstaker, men mindre enn det arbeidsgiver kan avtale med tillitsvalgt.) • Arbeidstida skal i løpet av fire uker ikke bli lenger enn 38 eller 36 timer i uka (følger av reglene i §10-4). • Forslaget innebærer at rammene for hva arbeidsgiver kan be stemme uten avtale er strengere enn rammene for det som kan avtales. Veien videre • Arbeids- og sosialdepartementet har sendt forslaget ut på åpen høring med høringsfrist 1. juli. • Alle kan gi høringssvar på nettsida regjeringen.no • Etter høringsrunden vil departe mentet ta stilling til om det blir oppfølging i form av lovforslag. HER ER DE VIKTIGSTE FORSLAGENEFRA ARBEIDSTIDSUTVALGET: Fagbladet 2/2016 < 17 fbaargang2016 fbseksjonKON