nger fosterforeldre Mange enslige mindreårige flykter til Norge. Det har satt de ansatte i Bufetat på en hard prøve. Nå ber de folk om å bli fosterforeldre. Tekst og foto: KATHRINE GEARD T T åka henger tungt rundt det store, gule trehuset som og det stilles strengere krav til omsorg og oppfølging av huser Kirkenær barnevern- og omsorgssenter når dem enn for ungdommer mellom 15 og 18 år, som UDI enhetsleder Frank Nerheim kommer feiende inn tar seg av. For å møte behovet, har Bufetat opprettet rundt døra. Han har akkurat vært og skrudd opp Ikea-ti nye avdelinger under de eksisterende statlige omsorgsmøbler på avdeling Finnskogen. Alt må være klart til stats-sentrene, og i tillegg inngått samarbeid med private leveråd Solveig Horne skal åpne det nye, midlertidige hjemmet randører. til ti enslige, mindreårige asylsøkere, i praksis gutter under 15 år, som regel fra Afghanistan, Syria eller Eritrea.Bør spre ansvaret Nå har han klemt inn litt tid til å dele noen erfaringer Bjørn Ingar Skogvang har kritisert at Bufetat ikke har fått med Fagbladet. Alle ledd i organisasjonen har gjennom vide nok fullmakter til å opprette nye statlige sentre for høsten jobbet på spreng for å kunne gi barna omsorgen enslige mindreårige. Det statlige ansvaret burde vært de har krav på. Så langt har de utvidet med tre nye av-spredd på alle fem regioner, mener han. delinger på Kirkenær, Stange og altså Finnskogen. Avdelingsdirektør Øystein Stokvold i Bufetat Region øst, har ansvaret for EMA-området. Han har også sagt at Dugnadsånd det er viktig å øke den statlige kapasiteten. Nerheim legger ikke skjul på at staben har vært presset til – Fortsetter utviklingen, er risikoen høy for at private det ytterste. drivere ikke klarer å tilby nok plasser. Og det er en smer – Men det har gått bra selv om krisa kom brått på. Etter tegrense for hvor mange midlertidige avdelinger våre det første sjokket har vi fått en veldig effektiv saksgang, enhetsledere på eksisterende sentre kan håndtere. og alle rutiner blir godt håndtert. Vi har dessuten et godt Men så langt virker øverste myndighet lunken til Bufsamarbeid med de tillitsvalgte. etats anbefaling. Det er en beskrivelse som Bjørn Ingar Skogvang deler. – Bufetat har gjort en stor innsats i en svært krevende Han er regiontillitsvalgt for Fagforbundets ansatte ved alle situasjon for å få etablert nye midlertidige plasser til alle institusjoner som Barne-, ungdoms- og familieetaten (Buf-nyankomne. Det viktigste virkemiddelet har imidlertid etat) drifter i region øst, som dekker fylkene Østfold, vært kjøp av plasser i privat sektor, og dette vil departe- Akershus, Oppland, Hedmark og familievernfeltet i Oslo. mentet legge til grunn også i 2016, sa barne- og likestil – Da det sist sommer begynte å komme 20 barn i uka, sa lingsminister Solveig Horne (Frp) til Fagbladet før jul. vi at vi ikke ville klare det dersom det økte til 50. Men da det skjedde, maktet vi det også, sier Skogvang, som er – Fosterforeldre trengsimponert over samholdet og dugnadsånden i etaten. Erfaringsmessig får over 90 prosent av barna under 15 år Bufetats fem regioner leverer statlige barne- og familie-opphold i Norge. De blir plassert i døgnbemannet bofelvernstjenester på vegne av staten under styring av Barne-, lesskap med andre barn eller i fosterhjem. ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Det vil si bar-Både Nerheim og Skogvang oppfordrer folk om å melde nevernsinstitusjoner, familievernkontorer og fire statlige seg som fosterforeldre. omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere under – Alle som kjenner at de har lyst og overskudd, bør 15 år, eller EMA blant fagfolk. iallfall vurdere det, sier Nerheim. Tidligere utgjorde EMA-feltet en liten del av Bufetats – Alle kommuner må også ta ansvar. Selv små kommuansvarsområde. De fire sentrene hadde ved forrige års-ner kan bosette barn. Om det ikke er mulig med bofellesskifte til sammen 89 plasser. Antallet mindreårige barn har skap, burde de åpne for at familier kan være fosterhjem, nå passert 800. Barn under 15 år er barnevernets ansvar, sier Skogvang. < Fagbladet 3/2016 < 17 fbaargang2016 fbseksjonHEL