colourbox.com colourbox.com som var brukers ønsker og mål, og hvordan prosjektet kunne bidra til en bedre hverdag for unge brukere som hadde opplevd en kognitiv endring. I samtalene med brukerne var det spesielt én problemstilling som gikk igjen – opplevelsen av en redusert sosial inkludering etter at de fikk skaden eller ble syk. Deres ønske var at dagtilbudet skulle bidra til at de kom seg ut av en isolert tilværelse. Flere av brukerne har vanskeligheter med å organisere dagen sin. Det kom fram ønsker om selv å kunne ha oversikt over dagen/uka og mulighet til å påvirke timeplanen. Det var også et ønske om at dagtilbudet skulle være med og tilrettelegge for fysisk trening. En av brukerne ønsket å være mer selvstendig i handlesituasjon på sin nærbutikk. En annen hadde fått vanskeligheter med å fokusere/lese bøker, og ville ha hjelp til å låne lydbøker på biblioteket. Flere syntes det kunne være vanskelig å komme i gang med aktiviteter, og ønsket at dagtilbudet skulle være behjelpelig med å motivere til dette. Prosjektgruppa planla, prøvde ut og evaluerte gamle og nye aktiviteter etter ønske og mål fra prosjektbrukerne. Vi laget en mal på hvordan vi ville beskrive denne og andre aktiviteter. Kunnskapsbygging om kognitive vansker og hvordan vi kan jobbe med dette i praksis, var en annen viktig del av prosjektet. Vi ønsket å spre kunnskapene fra prosjektet til ansatte på dagsentret, ansatte i hjemmetjenesten og andre interesserte. HJELP I HVERDAGEN: Det skal ofte ikke så mye til før personer med kognitive vansker kan få et bedre sosialt liv. Det ble derfor planlagt fagdager for ansatte i Tromsø kommune og utvikling av en kompetanseplattform på nett. Kompetanseplattformen skulle dokumentere prosjektets resultater og være en ressursbase for å gi kunnskap og inspirere andre til å sette i gang ulike aktiviteter for denne gruppa. Kompetanseplattformen beskriver relevant kunnskap, arbeidsmetoder og tips om tilrettelegginger/kompenserende tiltak (http://helsekompetanse.no/kognitivevansker). Fagbladet 3/2016 < 41 fbaargang2016 fbseksjonHEL