DUELLENDUELLEN Sekstimersdagen Vi har utfordret Fagforbundets leder, Mette Nord (t.h.), og administrerende direktør i arbeids giverorganisasjonen Spekter, Anne-Kari Bratten, til duell om sekstimersdagen. – Er det realistisk at Norge kan innføre seks timers arbeidsdag med full lønnskompensasjon? – Nei. Vår største utfordring framover er å sikre nok arbeidskraft til både økonomisk verdiskapning og til velferdstjenester, samtidig som vi evner å redusere belastningen på miljøet. Økonomisk vekst er en del av løsningen, ikke problemet. Perspektivmeldingen til den rødgrønne regjeringen dokumenterte at alle i snitt må jobbe 165 timer mer i året for å opprettholde velferden. Vi må regne med å jobbe mer, og på en annen måte enn i dag for å øke produktiviteten. – Hvorfor har ikke Norge råd til dette? – Skal vi opprettholde og utvikle velferdsstaten, kan vi ikke bevilge oss mer fritid. Det offentlige forbruket vil øke framover, fordi velferdsstaten trenger mer ressurser, og det vil kreve mye arbeidskraft. Eldrebølgen er kommet for å bli. Går arbeidsinnsatsen ned, går produksjonen ned. Det betyr tapte inntekter i samfunnet. En reduksjon i arbeidsinnsats og samtidig økt timelønn kan gjøre velferdstilbudet dårligere, og det er det ingen støtte for i befolkningen. – Hva mener du med at de som snakker om sekstimersdag ikke har forstått alvoret? – Timingen for et slikt forslag kunne ikke vært dårligere med tanke på at vi går inn i en tid der omstillingsbehovet er enormt ettersom oljeinntektene synker og behovet for velferdstjenester øker. Regnestykket går ikke opp hvis hver og en av oss skal jobbe seks timer om dagen. Jeg mener tvert imot at vi bør arbeide for at alle som jobber deltid, skal jobbe heltid hvis de har helse til det og livssituasjonen ikke tilsier noe annet. Økonomisk vekst er helt avgjørende for at Norge fremdeles skal ha en sterk, privat sektor, med økonomisk verdiskapning som gjør at vi kan ha verdens beste velferdsstat. Det er bedre økonomi i å ha folk i arbeidsstyrken som lønnsmottakere og skattebetalere enn som trygdemottakere. Vi må regne med å jobbe mer, og på en annen måte enn i dag for å øke produktiviteten. – Er det realistisk at Norge kan innføre seks timers arbeidsdag med full lønnskompensasjon? – Ja, Fagforbundet mener det. Det året sekstimersdagen innføres, eller de åra det blir en gradvis opp trapping, vil det ha en ekstra kostnad. Etter dette vil det være forhandlinger på vanlig måte med frontfaget som legger rammene for lønnsoppgjøret. – Hvorfor har Norge råd til å dette? – Dersom dagens utvikling fortsetter, vil andelen penger til privat forbruk tredobles innen 2060, ifølge pers pektivmeldingen. Samtidig øker befolkningen med to millioner og vi har en økende andel av mennesker utenfor arbeidslivet. Pensjonsreformen forutsetter at alle må jobbe lenger før vi tar ut pensjon. Vi ser en bekymringsfull utvikling av at ansatte i yrker med særaldersgrense på grunn av belastninger, i økende grad blir uføretrygdet. – Det er bedre økonomi i å ha folk i arbeidsstyrken som lønnsmottakere og skatte-betalere enn som trygdemottakere. Redusert arbeidstid kan også ses på som en omorganisering av arbeidstida. Arbeidstakere vil få redusert arbeidsbelastningen for å ha mulighet til å jobbe lenger før de tar ut pensjon. – Har du ikke forstått alvoret i norsk økonomi når du snakker om sekstimersdag? – Jo, det er nettopp det vi har. Dette er en enkel, men genial løsning som tar hensyn til landets økonomi, behovet for at flere deler på arbeid, både fordi arbeidsledigheten øker og vi får flere innvandrere. Det betyr at vi minsker forbruksveksten ved å ta ut penger i tid. Samtidig opprettholder vi forholdet mellom arbeid og kapital, og en større andel av befolkningen bidrar med skatteinntekter fra lønnet arbeid. Fagbladet 3/2016 < 15 fbaargang2016 fbseksjonKIR