Det tverrfaglige samarbeidet bidrar til både trivsel og LÆRER av av at de ansatte ved Mjøsmuseet i Oppland stadig lærer nye ting av hverandre hverandre som de M M jøsmuseet er et regionalt museum som dekker opplandskommunene på vestsiden av Mjøsa, og har administrasjon både på Kapp og i Gjøvik. Museet forvalter samlingene etter Gjøvik historiske samlinger, stiftelsen Toten økomuseum og historielag og Mjøssamlingene. I tillegg til å forvalte sine egne bygninger og samlinger, driver også museet bygningsrådveiledning til kommuner, eiere og håndverkere i forbindelse med tiltak som berører verneverdige bygg. – Vi syns det er viktig å ta vare på gamle håndverkstradisjoner som er i ferd med å forsvinne, og en del av denne kunnskapen er i tillegg viktig for å ta vare på våre verneverdige bygninger, sier bygningsvernrådgiver Trond Raddum. I tillegg til egne krefter, bruker museet innleide lokale håndverkere til en del av arbeidet. Dermed spres kunnskap i distriktet, samtidig som arbeidet bidrar til å opprettholde lokale håndverksarbeidsplasser. – En vinn-vinn-situasjon, mener de ansatte. Tverrfaglig samarbeid Museet bruker også frivillige, og de ansatte er glad for det entusiastiske engasjementet de viser. Samtidig er de opptatt av at det må være en balanse mellom det frivillige arbeidet og det som utføres av innkjøpte konsulenter, og egne ansatte. – Vi er en sammensatt gruppe som trekker veksler på hverandres kunnskap. Vi kjenner hverandre, og har god erfaring i å forholde oss til den tverrfagligheten vi representerer. Ikke minst gjelder dette når vi skal sette sammen utstillinger og gjennomføre arrangementer, eller jobbe med definerte prosjekter som krever kunnskap på flere ulike områder, sier de. Mjøsas ark En del av virksomheten ved museet er prosjektstyrt. – Ledelsen har vært dyktig til å etablere prosjekter som har frigitt prosjektmidler, sier Silje Cathrin Fylkesnes, daglig leder for Opplandsarkivets sekretariat, som er et samarbeidstiltak mellom Oppland fylkeskommune og museene i fylket. I anledning grunnlovsjubileet i 2014, restaurerte og revitaliserte museet Amtmannsgården på Stenberg på Vestre Toten og Tingbygningen på Hunn i Gjøvik. Et av de siste store prosjektene er «Mjøsas ark», der Norges største innsjø skal formidles til publikum gjennom aktiviteter, naturinformasjon og kulturhistorie. Dette er en fast utstilling som ble åpnet i juni i fjor i nye formidlingslokaler i gamle Kapp melkefabrikk. Store og små oppgaver De nye lokalene og utstillingen i strandsonen utenfor har krevd en stor innsats både i innsamling og utvelgelse av gjenstander, gamle fotografier og informasjon, og ikke minst teknisk kunnskap for å sette alt sammen og presentere det best mulig. har nytte av. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Mjøsmuseet • Mjøsmuseet er et regionalt museum med museumssamlinger på Gjøvik, Toten og Minnesund. • Museet forvalter samlinger innenfor arkiv, fotografi og gjenstander, og mange bygninger, parker og kulturmiljøer. Det har ansvaret for 107 bygninger i fem kommuner. • Tradisjonsmusikkarkiv, bygningsvernrådgiver og Opplandsarkivets sekretariat er lagt til museet. • Mjøsmuseet dokumenterer og formidler kulturhistorie fra bygd og by, industrihistorie og Mjøsas maritime historie. • Museet har kontorer på Kapp og Gjøvik, og har ca. 17 ansatte. 30 < Fagbladet 3/2016 fbaargang2016 fbseksjonKIR